PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

16. fejezetInt a jeruzsálemi szegény keresztyéneknek való alamizsnaadásra

1 Ami a * szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti † is azonképen cselekedjetek. [u'Csel. 11,29.'] ; [u'R\xf3m. 12,13.']

2 A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül * összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. [u'2 Kor. 8,4.7.11.']

3 Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, * hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. [u'2 Kor. 8,16.19.']

4 Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.

5 Elmegyek * pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek, [u'Csel. 19,21.']

6 Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.

7 Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr * engedi. [u'Csel. 18,21. Jak. 4,15.']

8 Efézusban * pedig pünkösdig maradok. [u'r\xe9sz 15,32.']

9 Mert nagy kapu nyílott meg * előttem és hasznos, az ellenség is sok. [u'Csel. 14,27.']

Timótheust ajánlja

10 Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint * én is. [u'Fil. 21,19.20.22.']

11 Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.

12 A mi pedig Apollós atyafit * illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen. [u'r\xe9sz 1,12.']

13 Vigyázzatok, * álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! [u'r\xe9sz 15,34. M\xe1t. 24,42. 25,13. 1 P\xe9t. 5,8.']

14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! * [u'1 J\xe1n. 4,7.8.20.']

15 Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszentudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája * zsengéje, † és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. [u'r\xe9sz 1,16.'] ; [u'R\xf3m. 16,5.']

16 Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál * és fárad. [u'Fil. 2,30.']

17 Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek * betöltötték. [u'2 Kor. 11,9.']

18 Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért * az ilyeneket. [u'1 Thess. 5,12.']

Üdvözlések és befejezés

19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila * és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel † egybe. [u'Csel. 18,1.2.3.18.26.'] ; [u'R\xf3m. 16,5.']

20 Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. * [u'R\xf3m. 16,16. 2 Kor. 13,12. 1 Thess. 5,26. 1 P\xe9t. 5,14.']

21 A köszöntés a saját kezemmel, a * Páléval. [u'Kol. 4,18. 2 Thess. 3,17.']

22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

23 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme * veletek! [u'R\xf3m. 16,24.']

24 Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.