PÁL I. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

1. fejezetHálaadás Istennek, hogy Thessalonikában oly áldás lett az Ige befogadásán

1 Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, amelyvanaz Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. * [u'2 Thess. 1,1. 1 P\xe9t. 5,12. 2 Kor. 1,1. Csel. 17,1.10.']

2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; * [u'1 Kor. 1,4. 2 Thess. 1,3.']

3 Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: * [u'r\xe9sz 3,6.5.8. Zsid. 6,10. Jak. 2,17. 1 Kor. 13,13.']

4 Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva; * [u'2 Thess. 2,13. Kol. 3,12.']

5 Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem istenierőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. * [u'r\xe9sz 2,5.13. 1 Kor. 2,4.5.20. Zsid. 6,11. 2 Kor 6,3\u20137.']

6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével; * [u'r\xe9sz 2,2.9.14. 1 Kor. 4,16. 2 Thess. 3,7\u20139.']

7 Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. * [u'r\xe9sz 4,10.']

8 Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. * [u'2 Thess. 1,4. R\xf3m. 1,8.']

9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, * [u'r\xe9sz 2,1. Csel. 14,15. 1 Kor. 12,2.']

10 És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. * [u'r\xe9sz 4,16. Csel. 1,11. R\xf3m. 5,9. M\xe1t. 3,7. Fil. 3,20.']