KRÓNIKA II. KÖNYVE

15. fejezetAsa folytatja az isteni tisztelet megtisztítását, és a nyert győzelemért hálaünnepet tart

1 És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:

2 A ki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

3 Sok ideje, hogy Izráel az * igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van. [u'r\xe9sz 12,1. 13,8.9. 1 Kir. 11,4\u20138. 14,22\u201324.']

4 Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, * a kik őt keresik. [u'r\xe9sz 7,14.']

5 De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivelhogy nagy a * nyomorúsága mindazoknak, a kik eföldön laknak; [u'Zak. 8,10.']

6 Annyira, hogy egy nemzetség * a másik nemzetséget és egyik város a másik várost elpusztítja; mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal. [u'r\xe9sz 13,16\u201319.']

7 Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne ereszszétek, mert a ti munkátoknak * jutalma van. [u'r\xe9sz 14,2\u20135.']

8 Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, a melyeket elfoglalt * az Efraim hegységén, és megújítá az Úr oltárát is, a mely az Úr tornácza előtt volt. [u'r\xe9sz 13,19.']

9 És összegyűjté az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségéből; mert az * Izráel nemzetségéből sokan csatlakozának ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt. [u'r\xe9sz 11,13.14.16.']

10 Összegyűlének azért Jeruzsálembe a harmadik hónapban, Asa királyságának tizenötödik esztendejében.

11 És áldozának az Úrnak azon a napon a nyert zsákmányból hétszáz ökörrel és hétezer juhval;

12 És fogadást * tettek, hogy ezután az Urat, az ő atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni. [u'J\xf3zs. 24,25. 2 Kir. 23,3.']

13 És ha valaki nem keresné az Urat, az Izráel Istenét, * megölettessék kicsinytől fogva nagyig, úgy a férfi, mint az asszony. [u'2 M\xf3z. 22,20.']

14 És megesküvének az Úrnak felszóval, kiáltással, trombita- és kürtszókkal.

15 És örvendezett az egész Júda az eskű felett; mert teljes szívökből esküdtek, és egyenlő akarattal keresték az Urat; és * megtaláltaték általok, és az Úr nyugodalmat szerze nékik minden felől. [u'5 M\xf3z. 28,1\u201314.']

16 De még Maakát, Asa király anyját is megfosztá * a királynéságtól, mivel egy iszonyú bálványt emelt vala Aserának, és Asa elrontá és összetörte annak iszonyú bálványát, és a Kedron patakjánál † megégeté. [u'1 Kir. 15,13.'] ; [u'2 M\xf3z. 32,20.']

17 Jóllehet Izráelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazáltal Asának tiszta szíve * vala egész életében. [u'r\xe9sz 14,2.']

18 És bevivé az Isten házába, a mit atyja és ő megszentelének, ezüstöt, aranyat és edényeket.

19 És nem volt háború Asa királyságának harminczötödik esztendejéig.