KRÓNIKA II. KÖNYVE

16. fejezetAsa Baása által megtámadtatik, vétkezik az Úr ellen és az ő prófétája ellen

1 Asa király uralkodásának harminczhatodik esztendejében * feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és † megépíté Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához a Júda királyához. [u'1 Kir. 15,17\u201322.'] ; [u'J\xf3zs. 18,21.25.']

2 De Asa az Úrnak és a királynak tárházából hoza ki * ezüstöt, aranyat, és küldé azt Benhadádnak, a Siriabeli királynak, a ki lakik vala Damaskusban, mondván: [u'1 Kir. 15,18.']

3 Szövetség van köztem és te közötted, a mint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Ímé küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék * el tőlem. [u'vers 1.']

4 És engedvén Benhadád Asa királynak, elküldé az ő seregének vezéreit Izráel városai ellen, és bevevé Ijont, Dánt, Abelmáimot és Nafthali minden kincses városait.

5 A mit mikor meghallott Baása, abbanhagyta Ráma építését és megszünteté munkáját.

6 Akkor Asa király felvevé az egész Júda népét, és Rámából a köveket és a fákat mind elhordák, a melyekkel Baása a várost építi vala, és azokból Gébát és Mispát építé.

7 Az időben méne Hanáni próféta Asához, a Júda királyához, és monda néki: Mivel a Siriabeli királyban volt bizodalmad, * és nem az Úrban, a te Istenedben bízál: ezért szabadult meg a Siriabeli király hada a te kezedből. [u'Jer. 17,5.']

8 Avagy nem vala-é a * Szerecseneknek és a Libiabelieknek nagy seregök, felette sok szekereik és lovagjaik? Mindazáltal, mivel az Úrban volt bizodalmad, kezedbe adá azokat; [u'r\xe9sz 14,9.']

9 Mert az Úr szemei * forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak; bolondul † cselekedél ebben; azért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened. [u'J\xf3b 34,21.'] ; [u'Jer. 17,5.']

10 Akkor megharaguvék Asa a prófétára, és veté őt a tömlöczházba, mert igen megharagudott vala e szóért reá; és ugyanakkor Asa a nép közül is sokatmegnyomoríta.

Asa halála

11 De ímé Asának mind első, mind utolsó dolgai meg vannak írva a Júda és az Izráel királyainak könyvében.

12 És megbetegedék Asa, királyságának harminczkilenczedik esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége; mindazáltal betegségében is nem az Urat keresé, hanem az orvosokat.

13 És elaluvék Asa az ő atyáival, és meghala az ő királyságának negyvenegyedik esztendejében.

14 És eltemeték őt az ő sírjába, a melyet magának vágatott vala a Dávid városában; és helyezék őt az ágyba, a melyet megtöltének drága fűszerekkel, s kenőcscsé feldolgozott * jó illatokkal, és érette felette nagy égést rendezének. [u'1 M\xf3z. 50,2.']