2Krónika

19. fejezet

Jéhu meginti Jósafátot az Akhábbal való szövetség miatt, Jósafát Istenhez téríti a népet, és igaz bírákról gondoskodik

1 Megtére pedig Jósafát, a Júda királya az ő házához Jeruzsálembe békével.

2 És eleibe méne Jéhu próféta, a Hanáni fia, és monda Jósafát királynak: Avagy az istentelennek kellett-é segítségül lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. 1Kir 21,20-25

3 Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned, hogy e földről kivágattad az Aserákat és az Istennek keresésére adtad magadat. 2Krón 17,4-6

4 És Jósafát egy ideig Jeruzsálemben tartózkodék, azután pedig kiméne a nép közé, Beersebától fogva mind az Efraim hegységéig, és megtéríté őket az Úrhoz, az ő atyáiknak Istenéhez.

5 És rendele bírákat azon a földön, Júdának minden erős városaiba városonként.

6 És monda a bíráknak: Jól meglássátok, amit cselekesztek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úrnak nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Zsolt 82,1

7 Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, amit tesztek, mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. 5Móz 10,17; ApCsel 10,34; 1Pt 1,17

8 Sőt Jeruzsálemben is beállíta némelyeket Jósafát a léviták, papok és az Izráel nemzetségeiből való fejedelmek közül az Úr ítéletére és a perlekedésekre. És ők Jeruzsálembe visszatérének.

9 És meghagyá nékik, mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében hűséggel és tökéletes szívvel!

10 Ha valamely pert előtökbe hoznak a ti atyátokfiai, akik lakoznak az ő városaikban, emberhalál, törvény és parancsolat, a rendtartások és ítéletek miatt, intsétek őket, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen, és ne szálljon reátok és a ti atyátokfiaira az Úr haragja! Így cselekedjetek és ne vétkezzetek!

11 És ímé, Amária pap lesz a fő tiköztetek az Úrnak minden dolgaiban, és Zebádia, az Ismáel fia lesz a Júda házának vezére a király minden dolgában, a léviták is elöljáróitok lesznek. Legyetek azért erősek a ti tisztetekben, és az Úr mellette lesz az igaznak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában