KRÓNIKA II. KÖNYVE

2. fejezetSalamon szerződése Hirám tirusi királylyal a templomépítésre vonatkozólag

1 Elvégezé Salamon magában, hogy az Úr nevének házat építene, és magának királyi palotát.

2 És rendele Salamon hetvenezer férfit teherhordásra, nyolczvanezer férfit favágásra a hegyen; háromezerhatszáz felügyelőt azokhoz.

3 És külde Salamon a tírusbeli Hirám királyhoz, mondván: A mint az én atyámmal, Dáviddal * cselekedtél, a kinek küldöttél czédrusfákat, hogy építene magának házat, melyben laknék; [u'1 Kr\xf3n. 14,1.']

4 Úgy én az én Uram Istenem nevének akarok házat építeni, hogy néki szenteljem, és abban füstölő szerekkel jó illatot gerjeszszek, * hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte,s minden † reggel és este égőáldozatot áldozzak szombatnapokon, az új holdnak napjain, és az Úrnak a mi Istenünknek ** szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniök az Izráelitáknak. [u'2 M\xf3z. 30,34\u201336.'] ; [u'2 M\xf3z. 29,38\u201343.'] ; [u'3 M\xf3z. 23,2\u201344.']

5 A ház pedig, a melyet építeni szándékozom, igen nagy * lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél. [u'1 Kr\xf3n. 22,5.']

6 De kinek volna annyi ereje, hogy néki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei * őt be nem foghatják, s ki vagyok én is, hogy néki házat csinálhassak? hanem hogy csak jóillatot tegyenek abban ő előtte. [u'r\xe9sz 6,18.']

7 Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, a ki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból; a ki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel együtt, a kik Júdában és Jeruzsálemben vannak, a kiket az én atyám, Dávid * szerzett. [u'1 Kr\xf3n. 22,15.']

8 Annakfelette küldj czédrusfákat, fenyőfákat és ébenfákat a Libánusról, mert tudom, hogy a te szolgáid tudják vágni a Libánusnak fáit; és ímé az én szolgáim is a te szolgáiddal lesznek.

9 Hogy készítsenek nékem sok fát, mert a ház, a melyet építek, nagy * és csudálatos lészen. [u'r\xe9sz 3,3\u201317. 4,1\u201322.']

10 És ímé a munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak adok húszezer véka * cséplett búzát és húszezer véka árpát, húszezer báth bort és húszezer báth olajat. [u'1 Kir. 5,7\u201311.']

11 Felele pedig Hírám, a Tírus királya levélben, melyet külde Salamonnak: Mivelhogy az Úr szerette az ő népét, azért adott téged nékik királyul.

12 Ismét monda Hírám: Áldott az Úr, az Izráel Istene, a ki mind a mennyet, mind a földet teremtette; a ki ilyen bölcs, tudós, okos és értelmes fiat adott volt Dávid királynak, a ki mind az Úrnak házat, mind magának királyi palotát akar építeni.

13 Ímé küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, a kiazén atyámé, Húrámé volt;

14 A Dán nemzetségénekleányai közül való asszony fiát (és az ő atyja Tírus városából való), a ki tud készíteni aranyból, * ezüstből, rézből, vasból, kövekből, fákból, bíborból, kék bíborból, lenből és karmazsinból és mindenféle metszést metszeni és minden remekművet elkészíteni, a melyekkel megbízatik, a te tudós mesterembereiddel és az én uramnak, Dávid királynak, a te atyádnak tudós mestereivel egyben. [u'2 M\xf3z. 31,2\u20137.']

15 Azért most, a mely búzát, árpát, olajat és bort * igért az én uram, küldje el az ő szolgáinak; [u'vers 10.']

16 Mi pedig a Libánuson vágunk fát, a mennyire néked szükséged lesz, és elviszszük azokat szálakon a * tengeren Joppéhoz, és te onnét vitessed Jeruzsálembe. [u'Csel. 10,32.']

17 Megszámláltata * azért Salamon minden idegen férfit az Izráel földén, az ő atyjának, Dávidnak † megszámláltatása után és találtatának százötvenháromezerhatszázan. [u'1 Kir. 5,13\u201315.'] ; [u'1 Kr\xf3n. 22,2.']

18 És választa azok közül hetvenezer teherhordót, * favágásra pedig a hegyen nyolczvanezeret; pallérokul, a kik a népet szorgalmaztatnák, rendeleháromezerhatszázat. [u'1 Kir. 5,15.16.']