PÁL II. LEVELE A THESSALONIKABELIEKHEZ

3. fejezetInt könyörgésre az evangélium terjedéséért

1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. * [u'1 Thess. 5,25. Kol. 4,3. Zsolt. 147,15. 2 Tim. 2,9.']

2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! * [u'Csel. 2,40.']

3 De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. * [u'1 Thess. 5,24. 2 Tim. 2,13.']

4 Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. * [u'Gal. 5,10. 2 Kor. 7,16. 1 Thess. 5,11.']

5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. * [u'r\xe9sz 2,17. 1 Thess. 5,23.']

A rendetlen élet és henyélés feddése

6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. * [u'1 Thess. 4,1.2. 1 Kor. 5,11. J\xfad. 1,23.']

7 Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. * [u'1 Thess. 1,6.7. 2,10.']

8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. * [u'2 Kor. 11,7. 1 Kor. 4,12. 1 Thess. 2,9.']

9 Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. * [u'1 Kor. 9,4.5. Csel. 20,35. 1 Kor. 4,16.']

10 Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. * [u'1 M\xf3z. 3,19. M\xe1t. 10,10. Ef\xe9z. 4,28. 1 Thess. 4,11.']

11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. * [u'1 Tim. 5,13. P\xe9ld. 12,11.']

12 Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. * [u'vers 6. 1 Thess. 4,11. 1 Tim. 2,2.']

13 Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. * [u'Gal. 6,9. 2 Kor. 4,16.']

14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. * [u'vers 6. 1 Kor. 5,11.']

15 De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. * [u'M\xe1t. 18,15. 3 M\xf3z. 19,17. 1 Thess. 5,14.']

16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyenmindnyájatokkal! * [u'1 Thess. 5,23. R\xf3m. 15,33. Fil. 4,9.']

Sajátkezű üdvözlet

17 A köszöntést én Pál íroma saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. * [u'r\xe9sz 2,2. 1 Kor. 16,21. Kol. 4,18.']

18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. * [u'1 Thess. 5,28. 2 Tim. 4,22.']