DÁNIEL KÖNYVE

12. fejezetA jövendölés bepecsételtetik

1 És abban az időben felkél * Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. [u'r\xe9sz 10,13.']

2 És sokan azok közül, a kik alusznak * a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. [u'Ez\xe9k, 37,11.12.']

3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.

4 Te pedig, Dániel, zárd be * e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. [u'vers 9. r\xe9sz 8,26.']

5 És széttekinték én, Dániel, és ímé másik kettő álla ott,egyik a folyóvíz partján * innét, a másik túl a folyóvíz partján. [u'r\xe9sz 10,4.']

6 És mondá egyik* a gyolcsba öltözött férfiúnak, a ki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak? [u'r\xe9sz 10,5.']

7 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, a ki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét * az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, † időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. [u'Jel. 10,5.6.'] ; [u'r\xe9sz 7,25.']

8 Én pedig hallám ezt,de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége?

9 És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve * e beszédek a vég idejéig. [u'vers 4.']

10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,

11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi * áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz. [u'r\xe9sz 11,31.']

12 Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.

13 Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.