DÁNIEL KÖNYVE

7. fejezetDániel álomlátása a négy világbirodalomról és az emberfiának örökkévaló országáról

1 Belsazárnak, * a babiloni királynak első esztendejében álmot láta Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá. [u'r\xe9sz 5,1.30.']

2 Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren;

3 És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól.

4 Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.

5 És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!

6 Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.

7 Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.

8 Mialatta szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és * nagyokat szóló száj. [u'vers 11.']

9 Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;

10 Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; * ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek † nyittatának meg. [u'Jel. 5,11.'] ; [u'Jel. 20,12.']

11 Nézém akkor a nagyzó * beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre. [u'vers 8.']

12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de * ideig-óráig tartó élet adaték nékik. [u'vers 25. r\xe9sz 12,7.']

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.

14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló * hatalom, a mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. [u'r\xe9sz 2,44.']

15 Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai * megháborítának engem. [u'r\xe9sz 2,3. 4,2. 5,6.']

16 Oda menék egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kérék tőle mindezek felől, és szóla nékem, és e dolognak értelmét tudatá velem:

17 Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön.

18 De a magasságos egeknek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.

19 Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, a mely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.

20 A tíz szarv felől is, a melyek a fején valának, és a felől, a mely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat * szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. [u'vers 8.']

21 Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.

22 Mígnem eljöve az öreg korú, * és az ítélet adaték a magasságos † egekszenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek. [u'vers 9.'] ; [u'vers 18.']

23 Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, a mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

24 A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.

25 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egekszenteit * megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő † kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. [u'vers 18.22. r\xe9sz 11,36.'] ; [u'vers 12.']

26 De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen.

27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek* szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. [u'vers 18.25. r\xe9sz 4,10.']

28 Itt vége lőn a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolatim igen megrettentének és az én ábrázatom elváltozék rajtam; de e beszédet megtartám szívemben.