MÓZES V. KÖNYVE

16. fejezetAz évi három főünnepről

1 Ügyelj az Abib hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek * páskhát; mert az Abib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Égyiptomból éjjel. [u'2 M\xf3z. 12,2.']

2 Páskha gyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét.

3 Ne egyél azzal semmi * kovászost, hanemhét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, (mert sietséggel jöttél ki Égyiptom földéről) hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, a melyen kijöttél Égyiptom földéről. [u'2 M\xf3z. 12,19.']

4 És ne lásson senki kovászt hét napon át sehol a te határodban; és a húsból, a melyet az első napon estve megáldozol, * semmi ne maradjon reggelig. [u'2 M\xf3z. 12,10.']

5 Nem ölheted le a páskhát akármelyikben a te városaid közül, * a melyeket az Úr, a te Istened ád néked; [u'2 Kr\xf3n. 30,1.']

6 Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy az ő nevét oda helyezze: ott öld le a páskhát estve, napnyugtakor, abban az időben, a mikor kijöttél * Égyiptomból. [u'2 M\xf3z. 12,6.42.']

7 Azon a helyen süsd és edd is meg, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened; reggel pedig fordulj vissza és menj haza a te hajlékodba.

8 Hat napon át egyél * kovásztalant; hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe lévén, ne munkálkodjál azon. [u'2 M\xf3z. 12,15\u201320. 3 M\xf3z. 23,36.']

9 Számlálj azutánmagadnak * hét hetet; attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsátod. [u'3 M\xf3z. 23,15.16.']

10 És tarts hetek ünnepét * az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, a melyet ahhoz képest adj, a mint megáldott téged az Úr, a te Istened. [u'vers 16. 2 M\xf3z. 23,15\u201321.']

11 És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, te és a te fiad, és leányod, szolgád, szolgálóleányod, és a lévita, a ki a te kapuidon belől van, és a jövevény, az árva és az özvegy, a kik te közötted vannak, azon a helyen, a melyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét.

12 És emlékezzél meg róla, hogy te isszolga voltál * Égyiptomban; és tartsd meg, és teljesítsd e rendeléseket. [u'r\xe9sz 5,15.']

13 A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termésta te szérűdről és sajtódról.

14 És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, a kik belől vannak a te kapuidon.

15 Hét * napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr; mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában; azért † örvendezz igen! [u'2 M\xf3z. 23,16.'] ; [u'Nehem. 8,10.']

16 Minden esztendőben * háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt; a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátorok ünnepén. De üres kézzel † senki se jelenjen meg az Úr előtt! [u'2 M\xf3z. 23,14\u201317. 34,23.'] ; [u'2 M\xf3z. 34,20.']

17 Kiki az ő képessége szerint adjon,az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, a melyet ád néked.

Bírákról és tisztviselőkről

18 Bírákat és felügyelőket állíts minden kapudba, a melyeket az Úr, a te Istened ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.

19 El ne fordítsd az itéletet; személyt se * válogass; ajándékot † se végy; mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemeit, és elfordítja az igazak beszédét. [u'3 M\xf3z. 19,15.'] ; [u'2 M\xf3z. 23,8.']

20 Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

21 Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából, az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, a melyet készítesz magadnak.

22 Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.