MÓZES V. KÖNYVE

29. fejezetA szövetség megújítása

1 Ezek annak a szövetségnek ígéi, a mely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy kösse meg azt Izráel fiaival Moábnak földén, azon a szövetségen kivül, a melyet kötött vala * velök a Hóreben. [u'r\xe9sz 5,2.3.']

2 És előhivatá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Ti láttátok * mind azt, a mit szemeitek előtt cselekedett az Úr Égyiptom földén a Faraóval és minden ő szolgájával, és egész földével: [u'2 M\xf3z. 19,4.']

3 A nagy * kísértéseket, a melyeket láttak a te szemeid, a jeleket és ama nagy † csudákat. [u'r\xe9sz 4,34. 7,19. 8,2.3.'] ; [u'2 M\xf3z. 14,21\u201328. 17,5.6.']

4 De nem adott * az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok, mind e mai napig. [u'\xc9sa. 6,9.10.']

5 Mindamellett is vezérlettelek titeket a pusztában * negyven esztendeig; nem koptak le a ti ruháitok rólatok, és a te sarud sem kopott le lábadról. [u'r\xe9sz 8,2.4.']

6 Kenyeret * nem ettetek, sem bort, sem részegítő italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. [u'r\xe9sz 8,3.']

7 És eljutottatok e * helyre, és kijöve előnkbe Szíhon, Hesbonnak királya, és Óg, Básánnak királya, hogy megütközzenek velünk, de megvertük őket. [u'4 M\xf3z. 21,23.33.']

8 És elvettük az ő földjöket, és odaadtuk örökségül a * Rubenitáknak, Gáditáknak és a Manassé-törzs felének. [u'4 M\xf3z. 32,33.']

9 Tartsátok meg azért e szövetségnek ígéit, és a szerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, a mit cselekesztek.

10 Ti e napon mindnyájan az Úr előtt, a ti Istenetek előtt álltok: a ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tiszttartóitok, Izráelnek minden férfia;

11 A ti kicsinyeitek, * feleségeitek és a te jövevényed, a ki a te táborodban van, sőt favágóid és vízmerítőid is; [u'r\xe9sz 31,12.']

12 Hogy szövetségre lépjetekaz Úrral, a ti Istenetekkel, és pedig az ő esküjével erősített kötésre, a melyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened;

13 Hogy az ő * népévé emeljen ma téged, ő pedig legyen néked Istened, a miképen szólott néked, és a miképen megesküdt † a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. [u'r\xe9sz 28,9.'] ; [u'1 M\xf3z. 17,7.8.']

14 És nem csak ti * veletek kötöm én e szövetséges, és ez esküvéses kötést, [u'r\xe9sz 5,3.']

15 Hanem azzal, a ki itt van velünk, ésitt áll e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, a ki nincsen e mai napon itt velünk.

16 (Mert ti tudjátok miképen laktunk Égyiptomnak földén, és miképen jöttünk által a nemzetek között, a kiken általjöttetek.

17 És láttátok az ő undokságaikat és bálványaikat: fát és követ, ezüstöt és aranyat, a melyek nálok vannak.)

18 Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, a kinek szíve elforduljon e napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon e nemzetek isteneinek; vajha ne lenne köztetek * méreg- és ürömtermő gyökér! [u'Csel. 8,23. Zsid. 12,15.']

19 És ha lesz, a ki hallja ez esküvéses kötésnek ígéit, és boldognak állítja magát az ő szívében, ezt mondván: Békességem lesz nékem, ha a szívem gondolata * szerint járok is, (hogy a részeg és a szomjas együtt veszszenek): [u'Jer. 44,17.18.']

20 Nem akar majd az Úr annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor az Úrnak haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, a mely meg van írva e * könyvben, és eltörli az Úr annak nevét az ég alól. [u'r\xe9sz 28,15\u201368.']

21 És kiválasztja azt az Úr veszedelemre, Izráelnek minden törzse közül, a szövetségnek minden átka szerint, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben.

22 És ezt fogja mondani a következő nemzedék, a ti fiaitok, a kik ti utánatok támadnak, és az idegen, a ki messze földről jön el, ha látni fogják e földnek csapásait és nyomorúságait, a melyekkel megnyomorította azt az Úr:

23 Kénkő és só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi fű sem nevekedik rajta; olyan, mint * Sodomának, Gomorának, Ádmának és Czeboimnak elsülyesztett helye, a melyeket elsülyesztett az Úr haragjában és búsulásában. [u'1 M\xf3z. 19,25.']

24 Azt fogják majd kérdezni mind a nemzetek: Miért cselekedett * az Úr így ezzel a földdel? Micsoda nagy felgerjedése ez a haragnak? [u'1 Kir. 9,8.9. Jer. 22,8.9.']

25 És ezt mondják majd: Azért, mert elhagyták az Úrnak, az ő atyáik Istenének szövetségét, a melyet akkor kötött velök, a mikor kihozta őket Égyiptom földéről;

26 És elmentek, és szolgáltak idegen isteneket, és imádták azokat; olyanisteneket, a kiket nem ismertek volt és nem adott nékik az Isten.

27 És felgerjedett az Úrnak haragja e föld ellen, hogy reá hozza mindazt az átkot, a mely meg van írva e könyvben.

28 És kigyomlálta őket az Úr az ő földjökről haragjában, búsulásában és nagy indulatjában; és vetette őket más földre, a mint mai nap is van.

29 A titkok * az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük. [u'P\xe9ld. 25,2.']