MÓZES V. KÖNYVE

30. fejezetMózes a megtérőknek kegyelmet és áldást, az engedetleneknek átkot és büntetést hirdet

1 És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: * az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened; [u'r\xe9sz 28,2\u201368.']

2 És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, * és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből: [u'r\xe9sz 4,30. 3 M\xf3z. 26,40\u201342.']

3 Akkor visszahozza * az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden † nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened. [u'Nehem. 1,8.9.'] ; [u'Jer. 32,37.']

4 Ha az ég * szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged; [u'Nehem. 1,9.']

5 És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.

6 És körülmetéli * az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. [u'Jer. 32,39. Ez\xe9k. 11,19. R\xf3m. 2,29.']

7 Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.

8 Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked.

9 És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a tejódra. Mert hozzádfordul az Úr és öröme lesz benned a tejódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.

10 Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.

11 Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, * nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled. [u'\xc9sa. 45,19.']

12 Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, * hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? [u'R\xf3m. 10,6.']

13 Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

14 Sőt felette közel van hozzád * ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. [u'R\xf3m. 10,8.9.']

15 Lám elődbe adtam ma néked az életet * és a jót: a halált és a gonoszt. [u'r\xe9sz 11,26\u201328. vers 19.']

16 Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

17 Ha pedig elfordul a te szíved, és nem * hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz; [u'r\xe9sz 28,15.']

18 Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.

19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet * és a földet, hogy az életet és † a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; [u'r\xe9sz 4,26. \xc9sa. 1,2.'] ; [u'vers 15.']

20 Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek * hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt. [u'r\xe9sz 4,40. 5,33.']