MÓZES V. KÖNYVE

31. fejezetMózes búcsúzik, Józsuét rendeli utódául

1 És méne Mózes, és ez ígéket mondotta vala az egész Izráelnek;

2 Monda pedig nékik: Száz és húsz esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be: az Úr pedig * azt mondá nékem: Nem mégy át ezen a Jordánon. [u'r\xe9sz 3,26.27. 4 M\xf3z. 27,12\u201314.']

3 Az Úr, a te Istened maga megy át előtted, ő pusztítja el e nemzeteket előtted, hogy bírjad őket; Józsué az, * a ki átmegy előtted, a mint megmondotta az Úr. [u'r\xe9sz 3,28. 4 M\xf3z. 27,18\u201322.']

4 És akképen cselekeszik azokkal az Úr, a miképen cselekedett Szíhonnal és Óggal * az Emoreusok királyaival, és azoknak földjökkel, a melyeket elpusztított vala. [u'4 M\xf3z. 21,24.25.']

5 Ha azért előtökbe adja őket az Úr, egészen a szerint a parancsolat szerint cselekedjetek velök, a mint * parancsoltam néktek. [u'r\xe9sz 7,1\u20135.']

6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga * megy veled; nem † marad el tőled, sem el nem hágy téged. [u'r\xe9sz 7,21.'] ; [u'J\xf3zs. 1,5.']

7 Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda néki az egész Izráel szemei előtt: Légy erős és bátor, mert te * mégy be e néppel a földre, a mely felől megesküdt az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül. [u'r\xe9sz 3,28. J\xf3zs. 1,6. 14,1.']

8 Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne * félj és ne rettegj! [u'J\xf3zs. 1,6.9.']

9 És megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, a kik hordozzák az Úr * szövetségének ládáját, és Izráel minden vénjének. [u'4 M\xf3z. 4,5.15.']

10 És megparancsolá nékik Mózes, mondván: A hetedik * esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok innepén; [u'r\xe9sz 15,1.']

11 Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt: olvasd fel e törvényt az egész Izráel előtt fülök hallására.

12 Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, a ki a te kapuidon belől van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét.

13 És az ő fiaik is, a kik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mind addig, a míg éltek azon a földön, a melyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.

14 Monda azután az Úr Mózesnek: Ímé elközelgettek a te napjaid, * hogy meghalj; hívd elő Józsuét, és álljatok fel a gyülekezetnek sátorában, hogy parancsolatokat adjak néki. Elméne azért Mózes és Józsué, és felállának a gyülekezet sátorában. [u'\xc9sa. 38,1. 2 P\xe9t. 1,14.']

15 És megjelenék az Úr a sátorban, felhőoszlopban, és megálla a felhőoszlop a sátor nyílása felett,

16 És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után jár ésparáználkodik azon a földön, a melyre bemegy, hogy lakozzékazon; és elhágy engem, és felbontja az én szövetségemet, a melyet én ő vele kötöttem.

17 De * felgerjed az én haragom ő ellene azon a napon, és elhagyom őt, és elrejtem † az én orczámat ő előle, hogy megemésztessék. És mikor utóléri a sok baj és nyomorúság, mondani fogja azon a napon: Avagy nem azért értek-é engem ezek a bajok, hogy nincsen az én Istenem én közöttem? [u'2 Kir. 22,13.'] ; [u'\xc9sa. 59,2.']

18 Én pedig valóban * elrejtem az én orczámat azon a napon az ő minden gonoszsága miatt, a melyet cselekedett, mivelhogy más istenekhez fordult. [u'r\xe9sz 32,20.']

19 Most pedig írjátok fel magatoknak * ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait; adjad azt szájokba, hogy legyen nékem ez ének bizonyságul Izráel fiai ellen. [u'vers 16\u201318.22.']

20 Mert beviszem őt arra a földre, a mely felől * megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre; és eszik, jóllakik és meghízik, azután pedig † más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet. [u'2 M\xf3z. 32,13. 33,1.2.'] ; [u'\xc9sa. 1,4.']

21 Mikor pedig utóléri őt a sok baj és nyomorúság: akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképen (mert nem megy feledésbe az ő maradékának szájából), mert tudom az ő gondolatát, a mely szerint * cselekszik már most is, minekelőtte bevinném őt arra a földre, a mely felől megesküdtem vala. [u'J\xf3zs. 24,14.23. Ez\xe9k. 23,8.9. 19,21.']

22 Megírá azért Mózes ezt az * éneket azon a napon, és megtanítá arra Izráel fiait. [u'vers 16\u201319. r\xe9sz 32,1.2.']

23 Azután parancsola * az ÚrJózsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erős † és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, a mely felől megesküdtem nékik; és én veled leszek. [u'J\xf3zs. 1,1.'] ; [u'J\xf3zs. 1,6.9.']

A törvénykönyv átadatik a lévitáknak

24 Mikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe:

25 Parancsola Mózes a lévitáknak, a kik hordozzák * vala az Úr szövetségének ládáját, mondván: [u'vers 9. J\xf3zs 3,6.']

26 Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája * oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul; [u'1 Kir. 8,9. 2 Kir. 22,8.']

27 Mert én ismerem a te pártos voltodat, és kemény nyakadat. Ímé most is, holott még köztetek élek, * pártot ütöttetek az Úr ellen; mennyivel inkább halálom után? [u'r\xe9sz 9,24.']

28 Gyűjtsétek én hozzám a ti törzseiteknek minden vénjét és a ti előljáróitokat, hadd mondjam el ez ígéket az ő füleik hallására, és hadd hívjam * bizonyságul ellenök a mennyet és földet. [u'r\xe9sz 30,19. 32,1.']

29 Mert tudom, * hogy halálom után mind inkább-inkább megromoltok és eltértek az útról, a melyet parancsoltam néktek; és utólér majd titeket a veszedelem a későbbi időben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei előtt, bosszantván őt kezeiteknek csinálmányával. [u'vers 16.']

30 Azután elmondá Mózes Izráel egész gyülekezetének füle * hallására ez éneknek ígéit, mind végig. [u'vers 19.']