MÓZES V. KÖNYVE

34. fejezetMózes halála

1 És felméne Mózes * a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig; [u'r\xe9sz 32,49.50.']

2 És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a túlsó tengerig;

3 És a déli tartományt, és Jérikhónak, a * pálmafák városa völgyének környékét, Czoárig. [u'Bir. 1,16.']

4 És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem * Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de † oda nem mégy át. [u'1 M\xf3z. 12,7. 28,13.'] ; [u'r\xe9sz 32,52.']

5 És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr * szava szerint. [u'r\xe9sz 32,48\u201350.']

6 És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sem tudja az ő temetésének helyét * e mai napig. [u'J\xfad. 1,9.']

7 Mózes pedig száz és húsz * esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje. [u'r\xe9sz 31,2.']

8 És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harmincz * napig; és eltelének a Mózes siratásának, azazgyászolásának napjai. [u'1 M\xf3z. 50,3. 4 M\xf3z. 20,29.']

9 Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes * tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. [u'4 M\xf3z. 27,18\u201321.']

10 És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert volna az Úr * színről-színre: [u'2 M\xf3z. 33,11. 4 M\xf3z. 12,8.']

11 Mindazokban a jelekben és csudákban, a melyekért küldötte * vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokatÉgyiptom földén, a Faraón, minden ő szolgáján, és az ő egész földén; [u'2 M\xf3z. 4,21.']

12 És mindama hatalmas * erőben, és mindama nagy rettenetességben, a melyeket véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt. [u'2 M\xf3z. 14,21.27. 15,23.25.']