MÓZES II. KÖNYVE

24. fejezet

A szövetség megkötése a fenti törvények alapján

1 És monda Mózesnek: Jöjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abihu és az Izráel vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat előtte távolról!

2 És csak Mózes közeledjék az Úrhoz, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele!

3 Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését. Az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. 2Móz 19,8

4 Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkele reggel, és oltárt építe a hegy alatt, és tizenkét oszlopot, az Izráel tizenkét nemzetsége szerint.

5 Azután elküldé az Izráel fiainak ifjait, és áldozának égőáldozatokat, és hálaáldozatul tulkokat ölének az Úrnak.

6 Mózes pedig vevé a vérnek felét, és tölté a medencékbe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté.

7 Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára, azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.

8 Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé, a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött tiveletek, mindama beszédek szerint. Zsid 9,20

A papok és a hetven vén látja az Urat

9 Azután felméne Mózes és Áron, Nádáb és Abihu és az Izráel vénei közül hetvenen,

10 és láták az Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafir fényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég.

11 És Izráel fiainak e választottjaira nem bocsátá kezét: jóllehet látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak is.

Mózes ismét felmegy a hegyre

12 És szóla az Úr Mózesnek: Jöjj fel énhozzám a hegyre, és maradj ott! És átadom néked a kőtáblákat és a törvényt és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak.

13 Felkele azért Mózes és az ő szolgája, Józsué, és felméne Mózes az Isten hegyére.

14 A véneknek pedig monda: Várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok! Ímé, Áron és Húr veletek vannak; akinek valami ügye van, őhozzájuk menjen!

15 Akkor felméne Mózes a hegyre; és felhő borítá el a hegyet.

16 És az Úr dicsősége szálla alá a Sínai-hegyre, és felhő borítá azt hat napon át. A hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből.

17 Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan vala az Izráel fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején.

18 És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel vala Mózes a hegyen. 2Móz 34,28; 5Móz 9,9.18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában