PÁL LEVELE A GALÁTZIABELIEKHEZ

3. fejezetMás Ábrahámnál a hitből való igazság

1 Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, minthati köztetek feszíttetett volnameg?

2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? * [u'Csel. 10,44.']

3 Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

4 Annyit szenvedtetek hiába? * ha ugyan hiába. [u'2 J\xe1n. 8,1.']

5 Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?

6 Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. * [u'1 M\xf3z. 15,6. R\xf3m. 4,3.']

7 Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. * [u'R\xf3m. 4,11.12.16.']

8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. * [u'1 M\xf3z. 12,3.']

9 Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.

10 Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. * [u'5 M\xf3z. 27,26.']

11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. * [u'Hab. 2,4. R\xf3m. 1,17.']

12 A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által. * [u'3 M\xf3z. 18,5.']

13 Krisztus váltott meg minket * a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán † függ: [u'2 Kor. 5,21.'] ; [u'5 M\xf3z. 21,23.']

14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. * [u'Csel. 19,2.5.6.']

15 Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát * senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád. [u'Zsid. 9,17.']

16 Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.

17 Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharmincz esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.

18 Mert ha törvényből vanaz örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. * [u'R\xf3m. 4,13.14.']

A törvény Krisztusra vezérlő mester

19 Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

20 A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.

21 A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. * [u'R\xf3m. 8,2.3.']

22 De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

23 Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

24 Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. * [u'R\xf3m. 10,4.']

25 De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. * [u'J\xe1n. 1,12.']

27 Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. * [u'R\xf3m. 6,3.13.14.']

28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.