MÓZES I. KÖNYVE

10. fejezet

A nemzetek eredete

1 Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége. És fiaik születének az özönvíz után.

2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 1Krón 1,5

3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.

4 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

5 Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6 Khámnak pedig fiai: Khús, Micráim, Pút és Kánaán. 1Krón 1,8

7 Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

8 Khús nemzé Nimródot is. Ez kezde hatalmassá lenni a földön. 1Krón 1,10

9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

10 Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földjén.

11 E földről ment aztán Asszíriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát és Kaláht.

12 És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

13 Micráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot,

14 Pathruszimot és Kaszlukhimot, ahonnan a filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

15 Kánaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet,

16 Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust,

17 Khivveust, Harkeust és Szineust,

18 Arvadeust, Cemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a kananeusok nemzetségei.

19 Vala pedig a kananeusok határa Cídonból Gérár felé menve Gázáig, Sodoma, Gomora, Ádmáh és Ceboim felé menve Lésáig.

20 Ezek a Khám fiai családjuk, nyelvük, földjük s nemzetségük szerint.

21 Sémnek is lettek gyermekei, aki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. 1Krón 1,17

23 Arámnak fiai pedig: Úc, Húl, Gether és Más.

24 Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert. 1Krón 1,18

25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld, testvérének pedig neve Joktán.

26 Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot,

27 Hadórámot, Úzált és Dikláth,

28 Obált, Abimáélt és Sébát,

29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

30 És vala ezeknek lakása Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

31 Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.

32 Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön az özönvíz után.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában