ÉSAIÁS KÖNYVE

48. fejezetIsten felhívása az ő keménynyakú népéhez, hogy az ő kegyelmes megváltását higyje és neki engedelmeskedjék

1 Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét * emlegetik; de nem híven és nem igazán. [u'Zsolt. 78,34.36. Jer. 5,2. Zsolt. 68,27.']

2 Mert a szent várostól nevezik magokat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura!

3 Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének,

4 Mert tudtam, hogy te * kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod ércz: [u'2 M\xf3z. 32,9. H\xf3s. 4,4. Ez\xe9k. 3,7\u20139.']

5 Tehát előre megjelentém * néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket. [u'\xc1m\xf3s 3,7. 5 M\xf3z. 32,27.']

6 Hallottad volt, és mostlásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál;

7 Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.

8 Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál * anyád méhétől fogva. [u'5 M\xf3z. 32,15.18. \xc9sa. 50,5.']

9 Nevemért * elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. [u'Ez\xe9k. 20,22.']

10 Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor * kemenczéjében. [u'r\xe9sz 27,9.']

11 Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?!És * dicsőségemet másnak nem adom. [u'r\xe9sz 42,8.']

12 Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, * én vagyok az első és én az utolsó. [u'r\xe9sz 41,4.']

13 Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, * mind itt állnak. [u'r\xe9sz 40,26.']

14 Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon.

15 Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.

16 Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! * És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét. [u'r\xe9sz 45,19.']

17 Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell.

18 Vajha figyelmeztél volna * parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai; [u'5 M\xf3z. 28,1\u201314. Zsolt. 81,14\u201317.']

19 És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi; nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve * orczám elől. [u'H\xf3s 1,10.']

20 Menjetek ki Bábelből, * fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta † az Úr szolgáját, Jákóbot. [u'Jer. 51,6.8. 50,8.10.'] ; [u'Jer. 29,10.']

21 Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle. * [u'2 M\xf3z. 17,6. 4 M\xf3z. 20,11. Zsolt. 78,15.']

22 Nincs békesség, így szól az Úr, * az istenteleneknek! [u'r\xe9sz 57,21.']