JEREMIÁS KÖNYVE

24. fejezetJúda népének jobb és rosszabb része a jó és a rossz fügék jelképe alatt példáztatik

1 Látomást mutata nékem az Úr, és ímé, két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt, miután Nabukodonozor babiloniai * király Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurczolá Jeruzsálemből, és elvivé őket Babilonba. [u'2 Kir. 24,15\u201317.']

2 Az egyik kosárban igen jó fügék valának, a milyenek az először érő fügék; a másik kosárban pedig igen rossz fügék valának, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt.

3 És monda az Úr nékem: Mit látsz te Jeremiás? És mondék: Fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszaságok miatt ehetetlenek.

4 És szóla az Úr nékem, mondván:

5 Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, a kiket e helyről a Kaldeusok földjére vitettem, az ő * javokra. [u'5 M\xf3z. 8,16.']

6 És őket szemmel tartom az ő javokra, és visszahozom e földre, és megépítem és el nem rontom, és beplántálom és ki nem szaggatom.

7 És szívet * adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők † én népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek, mert teljes szívökből megtérnek hozzám. [u'5 M\xf3z. 30,6.'] ; [u'r\xe9sz 30,22.']

8 És a milyenek a rossz fügék, a melyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná * teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, a kik itt maradnak e földön, és azokat, a kik Égyiptom földén laknak. [u'r\xe9sz 29,17. 2 Kir. 25,1\u201311.']

9 És kiteszem * őket rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országában; gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, a hová kiűzöm őket. [u'5 M\xf3z. 28,36.37.']

10 És fegyvert, éhséget és döghalált bocsátok reájok * mindaddig, a míg elfogynak a földről, a melyet nékik adtam és az ő atyáiknak. [u'r\xe9sz 15,3.4.']