JÓZSUÉ KÖNYVE

11. fejezetSok kananeus törzs kiirtása

1 Mikor pedig meghallotta eztJábin, Hásornak királya, külde Jobábhoz, Mádonnak királyához, és Simronnak királyához, és Aksáfnak királyához,

2 És azokhoz a királyokhoz, a kik laknak valaészak felé a hegységben, és a pusztában Kinneróttól délre, és a síkságon, és Dór magaslatain a tenger felé;

3 A Kananeushoz napkelet és napnyugat felé, és az Emoreushoz, a Khittheushoz, a Perizeushoz, a Jebuzeushoz a hegyek közé, és a Khivveushoz a Hermon alá, Mispának földére.

4 És kijövének ők és velök az ő egész táboruk, sok nép, olyan sok, mint a fövény, a mely a tenger partján van, és igen sok ló és szekér.

5 És összegyülének mindezek a királyok, és megindulának, és táborba szállának együttesen Méromnak vizeinél, hogy hadakozzanak Izráel ellen.

6 Ekkor monda az Úr Józsuénak: Ne félj * tőlök, mert holnap ilyenkorra mindnyájokat átdöfötten vetem az Izráel elé; lovaikat bénítsd meg, szekereiket † pedig égesd meg tűzzel. [u'r\xe9sz 10,8.'] ; [u'Zsolt. 46,10.']

7 Elméne azért Józsué és vele az egész hadakozó nép azok ellen a Mérom vizeihez nagy hirtelen, és reájok rohanának.

8 És adá őket az Úr Izráelnek kezébe, és verék őket és űzék őket egészen a nagy Sidonig és * Miszrefót-Majimig, és Mispának völgyéig napkelet felé, és leverék őket annyira, hogy senki sem maradt közülök életben. [u'r\xe9sz 13,6.']

9 És úgy cselekedék velök Józsué, a mint megmondotta vala néki az Úr: az ő lovaikat megbénítá, * szekereiket pedig tűzzel égeté el. [u'vers 6. 2 S\xe1m. 8,4.']

10 Majd visszafordula Józsué ugyanazon időben és bevevé Hásort, királyát pedig fegyverrel megölé (Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt az előtt);

11 És levágának minden lelket, a mely benne vala, megölvén őket fegyver élével; * nem maradt meg egy élő sem; Hásort pedig tűzzel égeté meg. [u'r\xe9sz 10,40. 5 M\xf3z. 20,16.']

12 És e királyoknak minden városát és minden királyukat is meghódoltatá Józsué, és megölé őket fegyver élével, kipusztítván őket, a mint megparancsolta vala Mózes, * az Úrnak szolgája. [u'5 M\xf3z. 20,16.17.']

13 Csak épen azokat a városokat nem égeté meg Izráel, a melyek halmokon állottak vala, kivéve Hásort, egyedül ezt égeté meg Józsué.

14 És e városoknak minden zsákmányolni valóját, és a barmokat is magoknak zsákmányolák el Izráel fiai; csak az embereket hányák mind fegyver élére, míglen kipusztíták őket. Nem hagytak meg * egy élőt sem. [u'vers 11.']

15 A mint parancsolt az Úr * Mózesnek, az ő szolgájának, úgy parancsolt Mózes † Józsuénak, és úgy cselekedék Józsué, semmit el nem hagyott mindabból, a mit az Úr parancsolt vala Mózesnek. [u'4 M\xf3z. 33,51.52.'] ; [u'5 M\xf3z. 7,12. 20,16.17.']

16 És elfoglalá Józsué mindazt a földet, a hegységet, az egész déli vidéket, az egész Gósen * földét, úgy a síkságot, mint a pusztát, és Izráel hegyét és annak síkságát. [u'r\xe9sz 10,11.']

17 A kopasz hegytől fogva, a mely Szeír felé emelkedik, egészen Baál-Gádig, a Libanon völgyében, a Hermon hegye alatt; királyaikat pedig mind elfogá és megveré és megölé őket.

18 Sok napon át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal.

19 Nem volt város, a mely békességre lépett volna Izráel fiaival, kivéve a Gibeonban lakó Khivveusokat; haddal * vették azt meg mind. [u'r\xe9sz 9,3. 6\u201315.18.']

20 Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén * szíveiket, haddal menjenek Izráel ellen, hogy eltörölje őket; hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. [u'5 M\xf3z. 2,30.']

21 Majd elméne Józsué ez időben, és kiirtá * az Anákokat a hegyek közül Hebronból, Debirből, Anábból és Júdának minden hegyéből, és Izráelnek minden hegyéből; városaikkal együtt törlé el őket Józsué. [u'4 M\xf3z. 13,23.34. 5 M\xf3z. 1,28. 9,1.2.']

22 Nem maradtak Anákok Izráel fiainak földén, csak Gázában, * Gáthban és Asdódban hagyattak meg. [u'1 S\xe1m. 17,4. 2 S\xe1m. 21,2.']

23 Elfoglalá azért Józsué az egész földet egészen úgy, a mint az Úr mondotta vala Mózesnek, és adá azt Józsué örökségül Izráelnek, osztályrészeikhez képest, nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugovék * a harcztól. [u'r\xe9sz 14,15.']