JÓZSUÉ KÖNYVE

13. fejezetAz ország elosztása

1 Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött vala, monda az Úr néki: Te megvénhedtél, * igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való. [u'r\xe9sz 23,1.']

2 Ez az a föld, a mi fennmaradt: A Filiszteusoknak minden tartománya és az egész Gesur.

3 A Sikhórtól fogva, a mely Égyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig északra, melya Kananeushoz számíttatik; a Filiszteusok öt * fejedelemsége: a Gázáé, Asdódé, Askelóné, Gáthé, Ekroné és az Avveusoké. [u'1 S\xe1m. 6,18.']

4 Délről a Kananeusnak egész földe és Meára, a mely a Sídonbelieké, Afékáig, az Emoreusok határáig.

5 Továbbá a Gibli * földe és az egész Libanon napkelet felé, Baál-Gádtól fogva, a mely a Hermon hegy alatt van, egészen addig, a hol Hamáthba mennek. [u'Zsolt. 83,8.']

6 A hegységnek minden lakosát a Libanontól Miszrefóth-Majimig, a Sídoniakat mind, magam űzöm ki őket Izráel fiai elől, csak sorsold ki Izráelnek örökségül, a mint megparancsoltam néked.

7 Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilencz nemzetségnek, és a Manassé nemzetség felének.

8 Ő vele együtt a Rúben és Gád nemzetségekelvették örökségöket, a melyet adott vala nékik Mózes, * túl a Jordánon, napkelet felé, a miképen adta vala nékik Mózes, az Úrnak szolgája. [u'4 M\xf3z. 32,33.']

9 Aróertől * fogva, a mely az Arnon patak partján van, úgy a várost, a mely a völgynek közepette van, mint Medebának minden sík földét Dibonig. [u'5 M\xf3z. 2,36.']

10 És minden városát Szíhonnak, az Emoreusok királyának, a ki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fiainak határáig.

11 És Gileádot és Gesurnak és Maakátnak határát, az egész Hermon hegyet és az egész Básánt Szalkáig.

12 Básánban Ógnak egész országát, a ki uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez maradt vala meg a Refaim maradékai közül, de leveré és kiűzé őket * Mózes. [u'5 M\xf3z. 3,1\u20136.11.']

13 De Izráel fiai nem űzék ki a Gesurit és a Maakhátit, és ott is lakik a Gesuri és Maakháti az Izráel között mind e mai napig.

14 Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget; az Úrnak, Izráel Istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, a mint szólott * vala néki. [u'4 M\xf3z. 18,8\u201314. 18\u201321.24. vers 33.']

A harmadfél törzs öröksége a Jordánon túl

15 Adott vala pedig Mózes örökségeta Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

16 És lőn az ő határuk * Aróertől fogva, a mely az Arnon folyó partján van, úgy a város, a mely a völgy közepette van, mint az egész sík föld Medeba mellett; [u'vers 9.']

17 Hesbon és annak minden városa, a melyek a sík földön vannak; Dibon, Bámoth-Baal és Béth-Baál-Meon;

18 És Jahcza, Kedemót és Méfaát;

19 És Kirjáthaim, Szibma és Czeret-Sáhár a völgy mellett való hegyen:

20 És Béth-Peór, a Piszga hegyoldalai, és Béth-Jesimóth.

21 És a sík föld minden városa és Szíhonnak, az Emoreusok királyának egész országa, a ki uralkodik vala Hesbonban, a kit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit: Evit és * Rékemet, Czúrt és Húrt és Rébát, Szíhonnak fejedelmeit, a kik e földön laktak vala. [u'4 M\xf3z. 31,2.3.7.8.']

22 A jövendőmondó Bálámot is, Beórnak fiát, megölék Izráel fiai fegyverrel, azokkal együtt, a kiket levágtak vala.

23 Vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán * és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui. [u'4 M\xf3z. 34,12.']

24 A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökségetMózes, az ő családjaik szerint.

25 És lőn az ő határuk Jaázer és Gileádnak minden városa és az Ammon fiai * földjének fele Aróerig, a mely Rabba felett van. [u'2 S\xe1m. 11,1.']

26 És Hesbontól fogva Ramath-Miczpéig és Betónimig, meg * Mahanáimtól Debir határáig. [u'1 M\xf3z. 32,2.']

27 A völgyben pedig Béth-Harám, Béth-Nimra, Szukkóth és Czáfon, Szíhonnak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kinnereth tenger széléig a Jordánon túl napkelet felé.

28 Ez a Gád fiainak örökségök, az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui.

29 A Manassé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget. És lőn a Manassé fiainak félágáé, az ő családjaik szerint;

30 És lőn az ő határuk: Mahanáimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa és Jairnak minden faluja, a melyek Básánban vannak, hatvan város.

31 És pedig Gileádnak fele és Astarót és Edrei, Óg országának városai Básánban, a Manassé fiának, * Mákirnak fiaié, Mákir feléé, az ő családjaik szerint. [u'r\xe9sz 17,1.']

32 Ezek azok, a miket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén, a Jordánon túl Jérikhótól * napkelet felé. [u'4 M\xf3z. 34,14.15.']

33 A Lévi * nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr, Izráelnek Istene az ő örökségök, a mint szólott vala nékik. [u'vers 14. r\xe9sz 18,7. 4 M\xf3z. 18,20.21. 5 M\xf3z. 10,9. 12,12. Ez\xe9k. 44,28.']