JÓZSUÉ KÖNYVE

15. fejezetJúda törzsének határai és városai

1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ezvala: Edomnak határa * felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. [u'4 M\xf3z. 34,3.']

2 Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.

3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;

4 Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.

5 Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.

6 És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak * kövéhez. [u'r\xe9sz 18,17.']

7 És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a * Rógel forrása felé. [u'r\xe9sz 18,16.']

8 Azután felmegy a határ a Hinnom fiának * völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén. [u'r\xe9sz 18,16.']

9 És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz * Kirjáth-Jeárimnak. [u'vers 60.']

10 Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.

11 Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.

12 A napnyugati * határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint. [u'4 M\xf3z. 34,6.']

13 Kálebnek, * a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront. [u'r\xe9sz 14,13.']

14 És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: * Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. [u'Bir. 1,10.20.']

15 És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.

16 És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat * feleségül. [u'1 S\xe1m. 17,25.']

17 Elfoglala pedig azt * Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül. [u'Bir. 1,12\u201314. 3,9.']

18 És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?

19 Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.

20 Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

21 A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;

22 Kina, Dimóna és Adada;

23 Kedes, Hásor és Ithnán;

24 Zif, Télem és Bealóth;

25 Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;

26 Amam, Séma és Móláda;

27 Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;

28 Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;

29 Baála, Ijjim és Eczem;

30 Elthólád, Keszil és Hormah;

31 Siklág, Madmanna és Szanszanna;

32 Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.

33 A síkságon: * Esthaól, Czórah és Asnáh; [u'Bir. 13,25.']

34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;

35 Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;

36 Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.

37 Senán, Hadása és Migdal-Gad;

38 Dilán, Miczpe és Jokteél;

39 Lákis, Boczkát és Eglon;

40 Kabbon, Lahmász és Kitlis;

41 Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.

42 Libna, Ether és Asán;

43 Jifta, Asná és Neczib;

44 Keila, Akzib * és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui. [u'r\xe9sz 19,29.']

45 Ekron, * ennek mezővárosai és falui. [u'1 S\xe1m. 5,10.']

46 Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.

47 Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger * és melléke. [u'4 M\xf3z. 34,6.']

48 A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;

49 Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;

50 Anáb, Estemót és Anim;

51 Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.

52 Aráb, Dúma és Esán;

53 Janum, Béth-Tappuah és Aféka;

54 Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.

55 Maón, Karmel, Zif és Júta;

56 Jezréel, Jokdeám és Zánoah;

57 Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.

58 Halhul, Béth-Czúr és Gedor;

59 Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.

60 Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.

61 A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;

62 Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.

63 De a Jebuzeusokat, * Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig. [u'2 S\xe1m. 5,6\u20138.']