JÓZSUÉ KÖNYVE

21. fejezetA léviták városai

1 És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a * paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett, [u'r\xe9sz 17,4.']

2 És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta * Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. [u'4 M\xf3z. 35,2\u20135.']

3 Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.

4 Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

5 Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.

6 A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

7 Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.

8 Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.

9 Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.

10 És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak * családjaiból az Áron fiaira. [u'1 Kr\xf3n. 6,54.']

11 És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, * azaz † Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit; [u'r\xe9sz 15,13. r\xe9sz 20,7.'] ; [u'r\xe9sz 14,14. 1 Kr\xf3n. 6,55.']

12 A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, * a Jefunné fiának adák birtokául. [u'r\xe9sz 14,14. r\xe9sz 15,13.']

13 Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.

14 Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;

15 Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;

16 Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest * és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből. [u'1 S\xe1m. 6,11\u201315. 2 Kir. 14,11\u201313.']

17 A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;

18 Anathótot * és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost. [u'Jer. 1,1.']

19 Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.

20 A Kehát * fiai családjainak pedig, sa Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának. [u'1 Kr\xf3n. 6,61.']

21 Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet * és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét; [u'1 Kr\xf3n. 6,67.']

22 Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.

23 A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;

24 Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.

25 A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét: két várost.

26 Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.

27 A Gerson * fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adáka Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, † Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost. [u'vers 33. 1 Kr\xf3n. 6,62.'] ; [u'r\xe9sz 20,8.']

28 Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,

29 Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.

30 Az Áser nemzetségéből pedig: Misált * és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, [u'1 Kr\xf3n. 6,74.']

31 Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.

32 A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest * Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost. [u'r\xe9sz 20,7.']

33 A Gersoniták * összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői. [u'vers 27.']

34 A Mérári * fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, adáka Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét, [u'1 Kr\xf3n. 6,63.']

35 Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.

36 A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,

37 Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.

38 A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot * Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, [u'r\xe9sz 20,8.']

39 Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.

40 A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.

41 A Lévitáknak összes * városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel. [u'4 M\xf3z. 35,7.']

42 Valának ezek a városok a tulajdonképeniváros és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.

Az igéret betelt

43 Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, * hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. [u'1 M\xf3z. 12,7. 15,7. 13\u201321. 5 M\xf3z. 34,4.']

44 Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg * ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr. [u'5 M\xf3z. 11,25.']

45 Nem esett el * csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz † betelt. [u'r\xe9sz 23,14.'] ; [u'vers 43.44.']