JÓZSUÉ KÖNYVE

24. fejezetJózsué utolsó országgyűlése

1 Józsué pedig összegyűjté Izráelnek minden nemzetségét Síkembe, és előhívá * Izráelnek véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe, [u'r\xe9sz 23,2.']

2 És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: A folyóvizen túl lakoztak régenten a ti atyáitok: Tháré, * Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak vala. [u'1 M\xf3z. 11,26\u201328.31.']

3 De áthozám * a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kanaán földén, és megsokasítám az ő magvát; és adám néki Izsákot. [u'1 M\xf3z. 11,31. 12,1. 17,7. Nehem. 9,7. Zsid. 11,8.']

4 Izsáknak * pedig adám Jákóbot és Ézsaut. És Ézsaunak a Szeír hegyét adám birtokul, † Jákób pedig és az ő fiai alámenének Égyiptomba. [u'1 M\xf3z. 25,21\u201326.'] ; [u'1 M\xf3z. 46,1\u201326.']

5 Majd elküldém * Mózest és Áront, és megverém Égyiptomot úgy, a hogy cselekedtem vala közöttök; azután pedig kihoztalak vala titeket. [u'2 M\xf3z. 3,10. 4,14.15.']

6 És kihoztam a ti atyáitokat Égyiptomból, és jutátok a tengerhez, és űzék az * égyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a Veres tengerig. [u'2 M\xf3z. 12,33. 14,1\u20139.']

7 Akkor az Úrhoz kiáltának, * és homályt vete ti közétek és az égyiptomiak közé, és rájok vivé a tengert és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, a mit cselekedtem vala † az égyiptomiakkal; ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. [u'2 M\xf3z. 14,10. 15,19\u201329.'] ; [u'2 M\xf3z. 7,10. 12,19\u201321.']

8 Majd elhozálak titeket * az Emoreusok földére, a kik túl laktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek; de kezetekbe adám őket, és bírátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orczátok elől. [u'4 M\xf3z. 21,21\u201325. 33\u201335.']

9 Majd felkele Bálák, a Czippor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izráellel, és elkülde és hivatá Bálámot, a Beór fiát, hogy átkozzon meg titeket.

10 De nem akarám * meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala † titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből. [u'4 M\xf3z. 22,4\u20136.12.13. Jel. 2,14.'] ; [u'4 M\xf3z. 23,8\u201310. 18\u201320. 5 M\xf3z. 23,5.']

11 Majd általjövétek * a Jordánon, és jutátok Jérikhóba, † és hadakozának veletek Jérikhónak urai: az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Khittheus, Girgazeus, Khivveus és Jebuzeus; de kezetekbe adám őket. [u'r\xe9sz 3,14\u201317.'] ; [u'r\xe9sz 6,1\u20135. 20,21.']

12 Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, * és űzék azokat előletek: az Emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, † de nem a te kézíved által! [u'2 M\xf3z. 23,27\u201328. 5 M\xf3z. 7,20.'] ; [u'Zsolt. 44,4.']

13 És adék néktek földet, a melyben nem munkálkodtál, és városokat, a melyeket nem építettetek vala, * mégis bennök laktok; szőlőket és olajfákat, a melyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról. [u'5 M\xf3z. 6,10.11.']

14 Azért hát * féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el † az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak. [u'Pr\xe9d. 12,15.16.'] ; [u'2 M\xf3z. 20,3.4. Ez\xe9k. 20,7.8.']

15 Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok * szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. [u'vers 2.']

16 A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!

17 Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket és atyáinkat Égyiptom földéből, a szolgák házából, és a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, a melyen jártunk, és mind ama népek között, a melyek között általjöttünk;

18 És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e földnek lakóját, a mi orczánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!

19 Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;

20 Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt * titeket, minekutána jól cselekedett veletek. [u'r\xe9sz 23,15.16.']

21 Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!

22 Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!

23 Most azért hányjátok el az idegen isteneket, * a kik köztetek vannak, és hajtsátok sziveteket az Úrhoz, Izráelnek Istenéhez. [u'1 M\xf3z. 35,2.4. 1 S\xe1m. 7,3.']

24 És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.

25 Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Síkemben.

26 És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, * és oda helyhezteté azt a cserfa alá, a mely vala az Úrnak szent házában. [u'Bir. 9,6.']

27 És monda Józsué az egész népnek: Ímé ez a kő lesz ellenünk * bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, a melyet szólott vala nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen. [u'r\xe9sz 22,26.27. 1 M\xf3z. 31,44.48.']

28 És elbocsátá * Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe. [u'Bir. 2,6.']

Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése

29 És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, * a Nún fia, az Úrnak szolgája, † száztíz esztendős korában, [u'Bir. 2,8\u20139.'] ; [u'1 M\xf3z. 50,26.']

30 És eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szerában, a mely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé.

31 Izráel pedig az Urat * szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejökben, a kik hosszú ideig éltek Józsué után, és a kik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, a melyet cselekedett vala Izráellel. [u'Bir. 2,7.']

32 A József * csontjait pedig, a melyeket felhoztak vala Izráel fiai Égyiptomból, eltemették Síkemben, a mezőnek abban a részében, a melyet szerzett vala † Jákób Hámornak, a Síkem atyjának fiaitól száz pénzén; és lőnek a József fiainak örökségévé. [u'1 M\xf3z. 50,25. 2 M\xf3z. 13,19.'] ; [u'1 M\xf3z. 33,18.19.']

33 Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték őt Gibeathban, az ő fiának Fineásnak városában, a mely néki adatott az Efraim hegyén.