MÓZES III. KÖNYVE

20. fejezetNémely nagy bűnök büntetése

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Izráel fiainak pedig mondd meg: Valaki Izráel fiai közül és az Izráelben tartózkodó jövevények közül odaadja az ő magzatát a * Moloknak, halállal lakoljon, a földnek népe kövezze agyon kővel. [u'r\xe9sz 18,21.']

3 Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiirtom azt az ő népe közül, mivelhogy adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőztesse az én szentségemet, és megszentségtelenítse az én szent nevemet.

4 Ha pedig a föld népe behúnyja szemeit az ilyen ember előtt, a mikor az oda adja az ő magzatát a Moloknak, és azt meg nem öli:

5 Akkor én ontom ki haragomat arra az emberre és annak házanépére, és kiirtom azt és mindazokat, a kik ő utána paráználkodnak, hogy a Molokkal paráználkodjanak, az ő népök közül.

6 A mely ember pedig az ígézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.

7 Szenteljétek meg azért magatokat, és * szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. [u'r\xe9sz 11,44. 19,2. 1 P\xe9t. 1,16.']

8 És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.

9 Mert valaki * szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját szidalmazta; vére rajta. [u'2 M\xf3z. 21,17. P\xe9ld. 20,20.']

10 Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével * paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. [u'5 M\xf3z. 22,22.']

11 Ha * valaki az ő atyjának feleségével † hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel: halállal lakoljanak mindketten; vérök rajtok. [u'r\xe9sz 18,8.'] ; [u'1 M\xf3z. 35,22.']

12 Ha valaki az * ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok. [u'r\xe9sz 18,15.']

13 És ha valaki * férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok. [u'r\xe9sz 18,22.']

14 És ha valaki * feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás ez; tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás. [u'r\xe9sz 18,17.']

15 Ha pedig valaki * barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is öljétek meg. [u'r\xe9sz 18,23.']

16 Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak; vérök rajtok.

17 És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, * atyjának leányát, vagy anyjának leányát, és meglátja annak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét: gyalázatosság ez; azért irtassanak ki népök fiainak láttára, az ő leánytestvérének szemérmét fedte fel: viselje gonoszságának terhét. [u'r\xe9sz 18,9.']

18 És ha valaki * havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, ésforrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből. [u'r\xe9sz 18,19.']

19 A te anyád leánytestvérének, vagy az * atyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel; mivelhogy az ő vérrokonát takarja ki: viseljék gonoszságuk terhét. [u'r\xe9sz 18,12.13.']

20 És ha valaki az ő nagynénjével hál, az ő * nagybátyjának szemérmét fedte fel: viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul haljanak meg. [u'r\xe9sz 18,14.']

21 Ha pedig elveszi valaki az ő * fiútestvérének feleségét: vérfertőzés az; az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok legyenek. [u'r\xe9sz 18,16.']

22 Tartsátok meg minden * rendelésemet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, a melybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. [u'r\xe9sz 18,26.']

23 És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet * kiűzök én előletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam őket. [u'r\xe9sz 18,3.28.']

24 Néktek pedig mondom: Ti örökölni fogjátok az ő földüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a * tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül. [u'2 M\xf3z. 3,8.']

25 Tegyetek különbséget azért a tiszta és * tisztátalan barmok között, a tiszta és tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat barommal vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó állattal, a melyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat. [u'r\xe9sz 11,2. 5 M\xf3z. 14,4.21.']

26 És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.

27 És akár * férfi, akár asszony, hogyha ígéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok. [u'5 M\xf3z. 18,10. 1 S\xe1m. 28,9.']