MÓZES III. KÖNYVE

26. fejezetÁldás a szófogadóknak

1 Ne csináljatok * magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek. [u'2 M\xf3z. 20,4. 5 M\xf3z. 5,8. 16,22. Zsolt. 97,7.']

2 Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én * szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. [u'r\xe9sz 19,30.']

3 Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat * megtartjátok, és azokat megcselekszitek: [u'5 M\xf3z. 28,1.']

4 Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét.

5 És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken.

6 Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel * ne rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken. [u'J\xf3b 11,18.19.']

7 Sőt elűzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által.

8 És közületek öten * százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezeret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. [u'J\xf3zs. 23,10.']

9 És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket és szövetségemet megerősítem veletek.

10 És réginél régibbet ehettek, és az új elől is régit kell kihordanotok.

11 És az én hajlékomat * közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem. [u'Ez\xe9k. 36,27.28.']

12 És közöttetek járok, és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.

13 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket.

Átok a szófogadatlanoknak

14 Ha pedig nem hallgattok reám, és * mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek; [u'5 M\xf3z. 18,15\u201358.']

15 És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megútálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet:

16 Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget és a forrólázt, a melyek szemeket * égetnek és lelket epesztenek, és a ti † magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt. [u'5 M\xf3z. 32,25.'] ; [u'Mik. 6,13\u201316.']

17 És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és * fussatok, mikor senki nem kerget is titeket. [u'5 M\xf3z. 28,64\u201367. P\xe9ld. 28,1.']

18 Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért;

19 És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.

20 És hiába fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, s a föld fája sem adja meg az ő gyümölcsét.

21 Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok reám hallgatni: hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért.

22 És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsák barmaitokat, és elfogyaszszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok.

23 És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:

24 Én is bizony * ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. [u'2 S\xe1m. 22,27.']

25 És hozok reátok bosszuló fegyvert, a mely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok.

26 Mikor eltöröm nálatok a * kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de † nem elégesztek meg. [u'Ez\xe9k. 4,16. 5,16. Zsolt. 105,16.'] ; [u'Mik. 6,14. H\xf3s. 4,10.']

27 És ha e mellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok:

28 Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért.

29 És megeszitek a ti fiaitok húsát, és * megeszitek a ti leányaitok húsát. [u'2 Kir. 6,28.']

30 És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti * holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem. [u'Jer. 8,1.2. \xc9sa. 17,8.']

31 És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket * is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok. [u'Jer. 52,13.']

32 És elpusztítom ezta földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, a kik letelepednek ebbe.

33 Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlektiteket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.

34 Akkor * örül a föld az ő szombatjainak az ő pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig a ti ellenségeitek földjén lesztek; akkor nyugodni fog a föld és örül az ő szombatjainak. [u'2 Kr\xf3n. 36,21.']

35 Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.

36 A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szívébe * gyávaságot öntök az ő ellenségeiknek földén, és megkergeti őket a szállongó falevél zörrenése, és futnak, mintha fegyver elől futnának, és elhullanak, ha senki nem kergeti is őket. [u'J\xf3b 15,21.']

37 És egymásra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem kergeti őket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek előtt.

38 És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földe megemészt titeket.

39 A kik pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az ő hamisságuk miatt a ti ellenségeitek földén, sőt az ő atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt elsenyvednek.

Majdan a megtérőknek bocsánat

40 Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtelenségökben, * a melylyel hűtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak. [u'5 M\xf3z. 4,30.31.']

41 Bizony én is ellenökre járok, és beviszem őket az ő ellenségeik földjére; akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívök, és akkor az ő bűnöknek büntetését békével szenvedik:

42 Én pedig megemlékezem Jákóbbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámmal kötött * szövetségemről is megemlékezem, és e földről is megemlékezem. [u'1 M\xf3z. 1,17.']

43 A föld tehát pusztán hagyatik tőlük, és örül az ő szombatjainak, a míg pusztán marad tőlük, ők pedig békével szenvedik bűnöknek büntetését, azért, mert megvetették az én ítéleteimet, és megútálta lelkök az én rendeléseimet.

44 De mindamellett is, ha az ő ellenségeik földén lesznek is, akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok.

45 Sőt megemlékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről, a kiket kihoztam Égyiptom földéről, a pogány népek láttára, hogy Istenök legyek nékik. Én vagyok az Úr.

46 Ezek a rendelések, a végzések és a törvények, a melyeket szerzett az Úr ő maga között és Izráel fiai között a Sinai hegyen Mózes által.