MÁRK EVANGÉLIUMA

2. fejezet

A gutaütött

1 Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.

2 És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.

3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala.

4 És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal őhozzá, megbonták ama háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát,* amelyben a gutaütött feküdt.

5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.

6 Valának pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván:

7 Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? Ésa 43,25

8 És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?

9 Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?

10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:

11 Mondom néked, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza!

12 Az pedig azonnal fölkele, és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk ilyet!

Máté elhívása

13 És ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala őhozzá, és ő tanítja vala őket.

14 És amikor tovaméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és monda néki: Kövess engemet! És felkelvén, követi vala őt.

15 És lőn, amikor ő ennek házában asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan valának, és követék őt.

16 És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? Mt 9,11; Lk 15,2

17 És amikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Mt 9,13

A böjt

18 A János és a farizeusok tanítványai pedig böjtölnek vala. Odamenének azért, és mondának néki: Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?

19 Jézus pedig monda nékik: Avagy böjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek.

20 De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon.

21 Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára, máskülönben ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. Mt 9,16; Lk 5,36

22 És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Mt 9,17; Lk 5,37

Kalásztépés szombaton

23 És lőn, hogy szombat napon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentükben a kalászokat kezdék vala szaggatni.

24 Ekkor a farizeusok mondának néki: Ímé, miért művelik azt szombat napon, amit nem szabad?

25 Ő pedig monda nékik: Sohasem olvastátok-é, mit művelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egyben?

26 Mi módon ment be az Isten házába az Abiátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is? 1Sám 21,6; 3Móz 24,9

27 És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

28 Annak okáért az Embernek Fia a szombatnak is ura.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában