JÁNOS JELENÉSEKRŐL

22. fejezetAz élet folyóvize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel

1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki

2 Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája * vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei † a pogányok gyógyítására valók. [u'r\xe9sz 2,7. 1 M\xf3z. 2,9.'] ; [u'Ez\xe9k. 47,12.']

3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;

4 És látják * az ő orczáját; és az ő neve † homlokukon lesz. [u'M\xe1t. 5,8. 1 Kor. 13,12. 1 J\xe1n. 3,2.'] ; [u'r\xe9sz 2,17. 3,12.']

5 És ott éjszaka * nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. [u'r\xe9sz 21,23.']

Komoly intés és óvás

6 És monda nékem: E beszédek hívek és * igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy † megmutassa az ő szolgáinak azokat,a miknek meg kell lenni hamar. [u'r\xe9sz 19,9. 21,5.'] ; [u'r\xe9sz 1,1.']

7 Ímé eljövök * hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv † prófétálásának beszédeit. [u'r\xe9sz 3,11.'] ; [u'r\xe9sz 1,3.']

8 És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék * az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala. [u'r\xe9sz 19,10.']

9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne * tedd;mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. [u'r\xe9sz 19,10.']

10 Azután monda nékem: Be ne pecsételd * e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő † közel van. [u'D\xe1n. 8,26.'] ; [u'r\xe9sz 1,3.']

11 A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.

12 És ímé hamar * eljövök; és az én jutalmam velem van,hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. † [u'vers 7.'] ; [u'r\xe9sz 2,23. 20,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. 32,19. M\xe1t. 16,27. R\xf3m. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10.']

13 Én vagyok az Alfa * és az Omega, a kezdet és a vég, az első † és utolsó. [u'r\xe9sz 1,8. 21,6.'] ; [u'\xc9sa. 41,4. 44,6.']

14 Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, * és bemehessenek a kapukon † a városba. [u'vers 2.'] ; [u'r\xe9sz 21,21.']

15 De kinn maradnakaz ebek és a bűbájosok, és a paráznák * és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. [u'r\xe9sz 21,8. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Ef\xe9z. 5,4. 1 Tim. 1,9.10.']

16 Én Jézus küldöttem az én * angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere † és ága: ama fényes és hajnali ** csillag. [u'r\xe9sz 1,1.'] ; [u'r\xe9sz 5,5. \xc9sa. 11,1.10. M\xe1t. 1,1\u201316. R\xf3m. 15,12.'] ; [u'r\xe9sz 2,28. 2 P\xe9t. 1,19.']

17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét * ingyen. [u'r\xe9sz 21,6. \xc9sa. 55,1. J\xe1n. 4,10.14. 7,37.']

Befejezés

18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet * könyvéből, és a szent † városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak. [u'r\xe9sz 3,5. 13,8. 17,8. 20,12. 21,27. 2 M\xf3z. 32,33.'] ; [u'r\xe9sz 21,10.']

20 Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!

21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyenmindnyájan ti veletek. Ámen.