PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

10. fejezetA zsidók a saját igazságukat keresték és azért nem találták meg a hitből való igazságot

1 Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.

2 Mert bizonyságot * teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de † nem megismerés szerint. [u'Kol. 4,13.'] ; [u'Csel. 22,3.']

3 Mert az Isten igazságát nem * ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. [u'r\xe9sz 9,30.31.']

4 Mert a törvény vége Krisztus * minden hívőnek igazságára. [u'Gal. 3,24. J\xe1n. 3,16.18.']

5 Mert Mózes a törvényből való igazságról aztírja, hogy a ki * azokat cselekeszi, él azok által. [u'3 M\xf3z. 18,5. Ez\xe9k. 20,11.']

6 A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd * a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztus aláhozza;) [u'5 M\xf3z. 30,12.13.']

7 Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)

8 De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és * a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk. [u'5 M\xf3z. 30,14.']

9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, * és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. [u'M\xe1t. 10,32.']

10 Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal * teszünk pedig vallást az idvességre. [u'Zsolt. 116,10.']

11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz * ő benne, meg nem szégyenül. [u'\xc9sa. 28,16. Zsolt. 25,3.']

12 Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik * őt segítségül hívják. [u'Csel. 10,34.35.']

13 Mert minden, a ki * segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. [u'J\xf3el. 2,32. Csel. 2,21.']

14 Mimódon hívják azért segítségül azt,a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?

15 Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a * békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek! [u'\xc9sa. 52,7.']

16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! * Kicsoda hitt a mi beszédünknek? [u'\xc9sa. 53,1.']

17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

18 De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész * földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök. [u'Zsolt. 19,5.']

19 De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én * titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. [u'5 M\xf3z. 32,21.']

20 Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak * azok, a kik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, a kik felőlem nem kérdezősködtek. [u'\xc9sa. 65,1.']

21 Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon * kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez. [u'\xc9sa. 65,2.']