PÁL LEVELE TITUSHOZ

3. fejezetFelsőség iránt engedelmesség, mindenki iránt szelídség

1 Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, * hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, [u'R\xf3m. 13,1.2. 1 P\xe9t. 2,13\u201315.']

2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. * [u'Fil. 4,5. Zsid. 12,14.']

3 Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, * gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. [u'1 Kor. 6,9\u201311. Ef\xe9z. 2,1\u20133.']

Az újjászületés fürdője

4 De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, * [u'J\xe1n. 3,16.']

5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, * [u'Ef\xe9z. 2,8.9.']

6 Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;

7 Hogy az ő kegyelméből megigazulván, * örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. [u'R\xf3m. 8,16.17.']

Különböző tanítások, megbízások és üdvözletek

8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni * azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek; [u'vers 14. r\xe9sz 2,14.']

9 A balgatag vitatkozásokat azonban és * a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók. [u'1 Tim. 1,4. 4,7.']

10 Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; * [u'M\xe1t. 18,15\u201317.']

11 Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

12 Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.

13 A törvénytudó * Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk. [u'Csel. 18,24.']

14 Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

15 Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.