MÓZES ELSŐ KÖNYVE

36. fejezet

Ézsau nemzetsége

1 Ez Ézsau, azaz Edóm nemzetsége: 1Móz 25,30

2 Ézsau Kánaán leányai közül vett feleségeket: Ádát, a hettita Élón leányát és Oholíbámát, Aná leányát, aki a hivvi Cibón leánya volt, 1Móz 26,34; 28,9

3 meg Boszmatot, Izmael leányát, Nebájót húgát.

4 Ádá szülte Ézsaunak Elífázt, Boszmat szülte Reúélt,

5 Oholíbámá pedig szülte Jeúst, Jalámot és Kórahot. Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek.

6 Akkor Ézsau fogta a feleségeit, fiait, leányait és mindenkit, aki a házához tartozott meg a jószágát, minden állatát és egész vagyonát, amelyet Kánaán földjén szerzett, és más országba ment a testvére, Jákób elől.

7 Mert olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt, és jószágaik miatt nem bírta őket eltartani az a föld, amelyen jövevények voltak. 1Móz 13,6

8 Így telepedett le Ézsau a Széír-hegységben. Ézsau pedig Edóm. 1Móz 27,39; 32,4; 5Móz 2,4

9 Ez a Széír-hegységben lakó Ézsaunak, Edóm ősatyjának a nemzetsége: 1Móz 36,15-19

10 Így hívták Ézsau fiait: Elífáz volt Ádának, Ézsau feleségének a fia, Reúél pedig Boszmatnak, Ézsau feleségének a fia. 1Krón 1,35

11 Elífáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefó, Gatám és Kenaz.

12 Timna volt Elífáznak, Ézsau fiának a másodfelesége, ő szülte Elífáznak Amálékot. Ezek voltak Ádának, Ézsau feleségének a fiai.

13 Ezek Reúél fiai: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá. Ezek voltak Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai.

14 Ezek voltak a fiai Oholíbámának, Ézsau feleségének, Aná leányának, aki Cibón leánya volt: ő szülte Ézsaunak Jeúst, Jalámot és Kórahot.

15 Ezek voltak Ézsau fiainak nemzetségfői: Elífáznak, Ézsau elsőszülöttjének a fiai voltak: Témán nemzetségfő, Ómár nemzetségfő, Cefó nemzetségfő, Kenaz nemzetségfő, 1Móz 36,9-14

16 Kórah nemzetségfő, Gatám nemzetségfő, Amálék nemzetségfő. Ezek voltak az Elífáztól származó nemzetségfők Edóm földjén: ezek Ádá fiai voltak.

17 Ezek voltak Reúélnak, Ézsau fiának a fiai: Nahat nemzetségfő, Zerah nemzetségfő, Sammá nemzetségfő és Mizzá nemzetségfő. Ezek voltak a Reúéltól származó nemzetségfők Edóm földjén; ezek Boszmatnak, Ézsau feleségének a fiai voltak.

18 Ezek voltak Oholíbámának, Ézsau feleségének a fiai: Jeús nemzetségfő, Jalám nemzetségfő és Kórah nemzetségfő. Ezek voltak az Oholíbámától, Aná leányától, Ézsau feleségétől származó nemzetségfők.

19 Ezek voltak Ézsaunak, azaz Edómnak a fiai és nemzetségfői.

20 Ezek voltak a hóri Széír fiai, akik ezen a földön laktak: Lótán, Sóbál, Cibón és Aná, 5Móz 2,12.22

21 Dísón, Écer és Dísán. Ezek voltak a hóri nemzetségfők, Széír fiai Edóm földjén.

22 Lótán fiai voltak: Hórí és Hémám, Lótánnak a húga pedig Timna.

23 Ezek voltak Sóbál fiai: Alván, Mánahat, Ébál, Sefó és Ónám.

24 Ezek voltak Cibón fiai: Ajjá és Aná. Ez az Aná vizet talált a pusztában, amikor apjának, Cibónnak a szamarait legeltette.

25 Ezek voltak Aná gyermekei: Dísón és Oholíbámá, Aná leánya.

26 Ezek voltak Dísón fiai: Hemdán, Esbán, Jitrán és Kerán.

27 Ezek voltak Écer fiai: Bilhán, Zaaván és Akán.

28 Ezek voltak Dísán fiai: Úc és Arán.

29 Ezek voltak a hóri nemzetségfők: Lótán nemzetségfő, Sóbál nemzetségfő, Cibón nemzetségfő, Aná nemzetségfő,

30 Dísón nemzetségfő, Écer nemzetségfő és Dísán nemzetségfő. Ezek voltak a Széír földjén lakó hóri nemzetségfők nemzetségenként.

Az edómi királyok

31 Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: 1Krón 1,43-50

32 Edómban Bela, Beór fia uralkodott, városának a neve Dinhábá volt.

33 Bela halála után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király.

34 Jóbáb halála után a Témán földjéről való Húsám lett a király.

35 Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.

36 Hadad halála után a maszrékai Szamlá lett a király.

37 Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a király.

38 Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király.

39 Baal-Hánán, Akbór fia halála után Hadar lett a király. Városának a neve Páú volt, feleségének a neve Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt.

40 Így hívták az Ézsautól származó nemzetségfőket, nemzetségeik, lakóhelyük és nevük szerint: Timná nemzetségfő, Alvá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő, 1Krón 1,51-54

41 Oholímábá nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő,

42 Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő,

43 Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői lakóhelyük szerint az általuk birtokolt földön. Ézsau volt az edómiak ősatyja.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában