MÓZES ELSŐ KÖNYVE

4. fejezet

Kain és Ábel

1 Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól!

2 Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.

3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. 2Móz 34,19.26; Zsid 11,4

4 Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára,

5 de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.

6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?

7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! Róm 6,12

8 Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Mt 23,35; Lk 11,51; Júd 11; 1Jn 3,12

Isten megátkozza Kaint

9 Akkor az Úr megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?

10 De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiált a földből! Zsid 12,24

11 Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál!

12 Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét! Bujdosó és kóborló légy a földön!

13 Ekkor Kain azt mondta az Úrnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.

14 Íme, elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál.

15 De az Úr azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.

Kain utódai

16 Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.

17 És Kain a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énóknak nevezte el. 1Móz 5,15-32

18 Énóknak született Írád, Írád nemzette Mehújáélt, Mehújáél nemzette Metúsáélt, és Metúsáél nemzette Lámeket.

19 Lámek két asszonyt vett feleségül: az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá.

20 Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatyja.

21 Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatyja.

22 Cillá is szült: Túbalkaint, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Túbalkain húgát, Naamát.

23 Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek: Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt.

24 Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért. 1Móz 4,15

Sét és Enós születése

25 Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta: Adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. 1Móz 5,3-6

26 Sétnek is született fia, akit Enósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. 1Móz 12,8; 1Kir 18,24; Jóel 3,5; 1Kor 1,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában