JEREMIÁS KÖNYVE

18. fejezet

Jeremiás a fazekasnál

1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak:

2 Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet.

3 Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott.

4 De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta.

5 Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje:

6 Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? – így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében. Ézs 45,9; Róm 9,21

7 Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. Jer 26,3; Ez 33,11; Jón 3,10; Jer 1,10

8 De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Jer 26,3.13; 36,3; 42,10; Ez 33,11; Jóel 2,13

9 Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. Jer 1,10

10 De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. 1Móz 6,6; Jer 32,23

11 Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket! 2Kir 17,13-14; Jer 3,12; 7,3

12 De ők ezt mondták: Ne fáradj! Mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk! Jer 2,25; 6,16

A nép hűtlensége érthetetlen

13 Azért ezt mondja az Úr: Kérdezzétek csak meg a népeket: ki hallott ilyesmit? Nagyon borzalmas, amit elkövetett Izráel szűz leánya. Jer 2,10-11

14 Eltűnik-e a hó a Libánon sziklás tetejéről? Kiszáradnak-e a másoktól érkező, hűs vizű patakok?

15 De az én népem elfelejtett engem, és a hitvány bálványoknak tömjénezik! Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton. Jer 2,32; 19,4

16 Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos marad örökre; aki csak arra jár, megborzad, és a fejét csóválja. 1Kir 9,7-9; Jer 15,4; 19,8; 29,18; JSir 2,15

17 Keleti szélként szórom szét őket az ellenség előtt. A hátamat mutatom nekik, és nem az arcomat a pusztulásuk napján. Jer 2,27; 13,24; 15,7

A papok és a próféták összeesküsznek Jeremiás ellen

18 Akkor ezt mondták: Gyertek, találjuk ki, mit tehetnénk Jeremiás ellen! Mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács és a prófétánál ige! Gyertek, győzzük le vitában, hogy ne kelljen többé figyelnünk soha a szavára! Jer 1,8.17-19

19 Figyelj rám, Uram, halld meg, mit beszélnek ellenfeleim!

20 Szabad a jóért rosszal fizetni? Hiszen vermet ástak nekem! Emlékezz rá, hogy eléd álltam, és szót emeltem értük, hogy elfordítsam róluk haragodat. Zsolt 35,12; Jer 7,16; 14,10; 17,16

21 Büntesd azért fiaikat éhínséggel, és tedd őket fegyver martalékává! Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek, férfiaikat terítse le a halál, ifjaikat háborúban a fegyver vágja le! Jer 11,20; Jer 11,22; 24,10

22 Jajkiáltás hangozzék házaikból, ha portyázó csapatokat hozol rájuk hirtelen! Mert vermet ástak, hogy megfogjanak, és csapdákat raktak lábam elé. Zsolt 7,16; 57,7; Péld 26,27

23 De te, Uram, ismered ellenem szőtt gyilkos terveiket. Ne bocsásd meg bűnüket, ne töröld el színed elől vétküket! Roskadjanak össze előtted, bánj el velük haragod idején! Jer 11,19; Lk 23,34

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában