JEREMIÁS KÖNYVE

25. fejezet

Babilónia Isten büntetésének az eszköze

1 Ez az ige szólt Jeremiáshoz Júda egész népéről Jójákímnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében, amely Nebukadneccarnak, Babilónia királyának első esztendeje volt.

2 Ezt hirdette Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának:

3 Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának a tizenharmadik esztendejétől fogva a mai napig, tehát huszonhárom éven át szólt hozzám az Úr igéje, én pedig hirdettem nektek, idejében hirdettem, de ti nem hallgattatok rám. Jer 7,13.25-26

4 Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a prófétákat, idejében küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. Jer 18,11-12

5 A próféták ezt mondták: Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből! Akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr.

6 Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek!

7 De ti nem hallgattatok rám – így szól az Úr –, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival, a saját vesztetekre.

8 Azért ezt mondja a Seregek Ura: Mivel nem hallgattatok az én igéimre,

9 elhozatom észak valamennyi nemzetségét – így szól az Úr – meg szolgámat, Nebukadneccart, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiirtom őket, hogy megborzadva felszisszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket.

10 Megszüntetem náluk a hangos, vidám örvendezést, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Jer 7,34; 16,9; Jel 18,23

11 Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni hetven esztendeig. 2Krón 36,21-23; Dán 9,2

12 De ha majd letelik a hetven év, megbüntetem Babilónia királyát és népét – így szól az Úr – meg a káldeusok országát bűnei miatt, és pusztasággá teszem örökre.

13 Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, amelyet Jeremiás a népekről prófétált.

14 Ők is szolgálni fognak hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Így fizetek meg nekik tetteikért, amelyeket elkövettek.

A harag serlege

15 Ezt mondta nekem az Úr, Izráel Istene: Vedd el kezemből ezt a poharat, amelyben a harag bora van, és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. Ézs 51,17; Jel 14,10; 16,19; 17,2; 18,3

16 Igyanak és tántorogjanak eszeveszetten a fegyver miatt, amelyet én küldök ellenük!

17 Elvettem a poharat az Úr kezéből, és inni adtam minden népnek, amelyhez küldött az Úr:

18 Jeruzsálemnek és Júda városainak, királyainak és vezetőinek, hogy romhalmazzá tegye azokat. Megborzad és felszisszen, aki látja, és átkaiban példálózik velük. Így van ez ma is.

19 Inni adtam a fáraónak, Egyiptom királyának, udvari embereinek, vezéreinek és egész népének;

20 minden keverék népnek és Úc földje minden királyának; a filiszteusok országa valamennyi királyának: Askelónnak, Gázának, Ekrónnak és Asdód maradékának,

21 továbbá Edómnak, Móábnak és az ammóniaknak,

22 Tírusz minden királyának, Szidón minden királyának és a tengeri szigetek királyainak:

23 Dedánnak, Témának, Búznak és minden körülnyírt hajúnak;

24 Arábia összes királyának és a keverék népek minden királyának, akik a pusztában laknak,

25 Zimrí összes királyának, Élám összes királyának és Média összes királyának,

26 észak összes királyának, a közelieknek és a távoliaknak egyaránt, egyiknek a másik után: a föld minden országának, ahány csak van a föld színén. Legvégül Sésak királyának is kell innia! Jer 51,41

27 Mondd nekik: Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Igyatok, részegedjetek le, és hányjatok! Ejtsen el benneteket az ellenetek küldött fegyver, ne tudjatok fölkelni!

28 Ha pedig nem akarják elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mondd nekik: Így szól a Seregek Ura: Ki kell innotok!

29 Mert ha először arra a városra hoztam veszedelmet, amelyet rólam neveztek el, ti talán büntetlenül maradhattok? Nem maradtok büntetlenül! Mert a föld minden lakója ellen fegyvert küldök – így szól a Seregek Ura. Jer 19,3; 1Pt 4,17

A népek pusztulása

30 Te pedig prófétálj, és mondd el nekik ezeket az igéket: Felharsan az Úr hangja a magasból, mennydörög szent hajlékából, harsányan rákiált legelőjére, az ország minden lakójára; szőlőtaposók módján kiált, Jóel 4,16; Ám 1,2

31 zúgása eljut a föld határáig. Mert pere van az Úrnak a népekkel, megítél minden embert, a bűnösöket kardélre hányja – így szól az Úr.

32 Ezt mondja a Seregek Ura: Indul a vész néptől néphez, nagy forgószél támad a föld végéről.

33 Azon a napon annyi embert öl meg az Úr a föld egyik szélétől a másikig, hogy nem tudják elsiratni, sem összegyűjteni, sem eltemetni őket: trágyaként hevernek szerte a földön.

34 Jajgassatok, pásztorok, kiáltozzatok, hempergőzzetek meg a porban, vezetői a nyájnak, mert eljött rátok a mészárlás ideje; összetörtök, mint amikor leesik a drága edény! Jer 6,26; 23,1-2

35 Nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezetőinek.

36 Pásztorok kiáltása hangzik, a nyáj vezetőinek jajgatása, mert elpusztította legelőiket az Úr. Zak 11,3

37 Kihaltak a békés delelőhelyek az Úr izzó haragja miatt.

38 Elhagyta rejtekét, mint egy hím oroszlán; gyilkos fegyverétől, izzó haragjától országuk pusztasággá válik. Jer 12,12; 49,19; 50,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában