JÁNOS EVANGÉLIUMA

2. fejezet

A kánai menyegző

1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja.

2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.

3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk.

4 Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.

5 Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg!

6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért.

7 Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig.

8 Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek.

9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,

10 és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.

11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

12 Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig.

Jézus megtisztítja a templomot

13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe.

14 A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat.

15 Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította,

16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából!

17 Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” Zsolt 69,10

18 A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?

19 Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.

20 Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?

21 Ő azonban testének templomáról beszélt.

22 Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.

23 Amikor Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.

24 Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,

25 és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában