A ZSOLTÁROK KÖNYVE

119. fejezet

A törvény magasztalása

1 Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek.

2 Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt,

3 nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak.

4 Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. 5Móz 26,16

5 Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet!

6 Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra.

7 Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet.

8 Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!

9 Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.

10 Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!

11 Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre!

13 Ajkam fölsorolja szád minden döntését.

14 Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek.

15 Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.

16 Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.

17 Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet.

18 Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.

19 Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat! Zsolt 39,13

20 Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor.

21 Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól. 5Móz 27,26

22 Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet.

23 Ha a fejedelmek összeülnek, és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik.

24 Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.

25 Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!

26 Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre!

27 Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon!

28 Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel!

29 Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel!

30 Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.

31 Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj megszégyenülnöm!

32 Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.

33 Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!

34 Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel.

35 Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm.

36 Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre!

37 Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem!

38 Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál!

39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid!

40 Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra.

41 Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod,

42 hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom.

43 Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok.

44 Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké.

45 Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.

46 Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.

47 Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket.

48 Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden.

49 Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál.

50 Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem.

51 Bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégsem hajolok el törvényedtől.

52 Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, Uram!

53 Elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet.

54 Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevény vagyok.

55 Uram, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet.

56 Ez jutott nekem, mert megfogadtam utasításaidat.

57 Uram, én örökségem! Ígérem, hogy megtartom igéidet.

58 Teljes szívből esedezem előtted: légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint!

59 Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom.

60 Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.

61 Ha bűnösök kötelei fonnak is körül, nem feledkezem meg törvényedről.

62 Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért.

63 Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat.

64 Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre!

65 Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, Uram!

66 Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat.

67 Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet.

68 Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre!

69 Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből.

70 Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm.

71 Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet.

72 Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.

73 Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!

74 Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert igédben reménykedem.

75 Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál.

76 Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak.

77 Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm.

78 Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmélkedem.

79 Forduljanak hozzám az istenfélők, akik ismerik intelmeidet.

80 Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent!

81 Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem.

82 Sóvárogva tekintek ígéretedre: Mikor vigasztalsz meg engem?

83 Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről.

84 Hány napja van még szolgádnak? Mikor tartasz ítéletet üldözőimen?

85 Vermeket ástak nekem a kevélyek, akik nem törvényed szerint élnek.

86 Minden parancsolatod igaz. Galádul üldöznek, segíts meg!

87 Csaknem kiirtottak a földről, mert nem hanyagoltam el utasításaidat.

88 Tartsd meg életemet kegyelmesen, én pedig megtartom intelmeidet.

89 Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Ézs 40,8

90 Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Préd 1,4

91 Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.

92 Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban.

93 Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem.

94 Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom.

95 Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek.

96 Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen.

97 Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.

98 Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké.

99 Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.

100 Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat.

101 Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet.

102 Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra.

103 Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. Zsolt 19,11

104 Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.

105 Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

106 Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.

107 Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, Uram!

108 Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre!

109 Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg.

110 Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el.

111 Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.

112 Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma van.

113 Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet.

114 Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem.

115 Távozzatok tőlem, ti, gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat.

116 Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet!

117 Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel.

118 Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád.

119 Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet.

120 Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.

121 Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki azoknak, akik sanyargatnak engem!

122 Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam!

123 Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.

124 Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre!

125 Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!

126 Itt az ideje, hogy cselekedj, Uram, mert megszegték törvényedet!

127 Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is.

128 Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt.

129 Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem.

130 Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.

131 Kinyitom számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után.

132 Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.

133 Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.

134 Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat.

135 Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre! 4Móz 6,25

136 Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet.

137 Igaz vagy, Uram, és helyesek döntéseid. Jel 16,5

138 Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók.

139 Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről.

140 Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Zsolt 12,7

141 Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el.

142 Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.

143 Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek.

144 Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek!

145 Teljes szívből kiáltok hozzád: Hallgass meg, Uram! És én megfogadom rendelkezéseidet.

146 Hozzád kiáltok: Szabadíts meg! És én megtartom intelmeidet.

147 Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem.

148 Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden.

149 Hallgasd meg szavamat kegyelmesen! Uram, döntéseiddel éltess engem!

150 Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényedtől viszont eltávolodtak.

151 De te is közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó.

152 Régóta ismerem intelmeidet, örök időkre megszabtad azokat.

153 Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet.

154 Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!

155 Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.

156 Nagy a te irgalmad, Uram, döntéseiddel éltess engem!

157 Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeidtől mégsem fordultam el.

158 Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet.

159 Lásd, mennyire szeretem utasításaidat! Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen!

160 Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. Jn 17,17

161 Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg.

162 Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál.

163 A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem.

164 Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos döntéseidért.

165 Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.

166 Segítségedben reménykedem, Uram, és teljesítem parancsolataidat.

167 Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat.

168 Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered.

169 Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel!

170 Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem!

171 Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre.

172 Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz.

173 Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam.

174 Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm.

175 Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem!

176 Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. Ézs 53,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában