1Sámuel

7. fejezet

Izráel megtér, és legyőzi a filiszteusokat. Ében-Háézer. Sámuel bíráskodása

1 És eljövének a kirjáth-jeárimbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, és bevivék Abinádáb házába, mely a dombon vala. És Eleázárt, az ő fiát az Úr ládájának őrizésére rendelék.

2 És lőn, hogy attól a naptól fogva, amelyen Kirjáth-Jeárimban hagyták a ládát, sok idő eltelék, tudniillik húsz esztendő. És Izráelnek egész háza siránkozék az Úr után.

3 Sámuel pedig szóla Izráel egész házához, mondván: Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Bír 2,13

4 Elhányák azért Izráel fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának.

5 Akkor Sámuel mondá: Gyűjtsétek össze egész Izráelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz!

6 Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén, kiönték az Úr előtt. És böjtölének azon a napon, és így szólának ott: Vétkeztünk az Úr ellen. És ekképpen ítélé Sámuel Izráel fiait Mispában.

7 Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izráel fiai összegyűlének Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izráel ellen. És mikor ezt meghallották Izráel fiai, megrémülének a filiszteusoktól.

8 És mondának Izráel fiai Sámuelnek: Ne szűnjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből!

9 Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozá azt egészen égő áldozatul az Úrnak. És fohászkodék Sámuel Izráelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatá őt.

10 És lőn, hogy amikor Sámuel az égőáldozatot végezé, eljövének a filiszteusok, hogy Izráel ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izráel előtt.

11 Akkor kijövének Izráel emberei Mispából, és üldözték a filiszteusokat, és verték őket egészen Bethkáron alól.

12 Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!

13 És megaláztatának a filiszteusok, és nem menének többé Izráel határára. És az Úrnak keze a filiszteusok ellen volt Sámuelnek teljes életében.

14 És visszavevé Izráel a városokat, amelyeket a filiszteusok Izráeltől elvettek vala, Ekrontól fogva Gáthig, és az ő határukat megszabadítá Izráel a filiszteusok kezéből. És békesség lőn Izráel és az emoreusok között.

15 Sámuel pedig életének minden napjaiban ítéle Izráel felett.

16 És elmegy vala esztendőnként, és bejárá Béthelt, Gilgált és Mispát, és ítéletet hozott vala Izráel felett mind e helyeken.

17 Annak utána visszatére Rámába, mert ott vala az ő háza, és ott is ítéletet hoza Izráel felett, és oltárt építe ott az Úrnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában