Dániel

3. fejezet

A három férfi az égő kemencében

1 Nabukodonozor király csináltata egy arany állóképet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing. Felállíttatá azt a Dura mezején, Babilon tartományában.

2 És Nabukodonozor király egybegyűjteté a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állóképnek felavatására, amelyet Nabukodonozor király állíttatott vala.

3 Akkor egybegyűlének a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állíttatott, és megállának az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor állíttatott.

4 És a hírnök hangosan kiálta: Meghagyatik néktek, oh, népek, nemzetek és nyelvek!

5 Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állíttatott!

6 Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő, tüzes kemencébe.

7 Azért mihelyt hallák mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborulának mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádák az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állíttatott.

8 Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emelének a zsidók ellen.

9 Szólának pedig és mondák Nabukodonozor királynak: Király! Örökké élj!

10 Te, oh, király! Parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le, és imádja az arany állóképet.

11 Aki pedig nem borul le, és nem imádja, vettessék be az égő, tüzes kemencébe!

12 Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél: Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh, király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállíttattál, nem imádják. Dán 2,48.49

13 Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozák a férfiakat a király elé.

14 Szóla Nabukodonozor, és monda nékik: Sidrák, Misák és Abednégó! Szántszándékból nem tisztelitek-é az én istenemet, és nem imádjátok-é az arany állóképet, amelyet felállíttattam?

15 Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam! De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő, tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből?

16 Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh, Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked.

17 Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh, király, kiszabadít minket.

18 De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh, király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállíttatál, nem imádjuk. ApCsel 4,19; 5,29

19 Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orcájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szóla, és meghagyá, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták vala befűteni.

20 És meghagyá a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék őket az égő, tüzes kemencébe.

21 Erre ezek a férfiak alsó ruhástul, köntösöstül, palástostul és egyéb öltönyöstül megkötöztettek, és az égő, tüzes kemencébe vettettek.

22 Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó vala, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölé a tűznek lángja.

23 Az a három férfiú pedig: Sidrák, Misák és Abednégó, az égő, tüzes kemencébe esék megkötözve.

24 Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkele, szóla és monda az ő tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh, király!

25 Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiáé.

26 Nabukodonozor ekkor az égő, tüzes kemence szájához járula, és szóla és monda: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki, és jöjjetek ide! Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből.

27 És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai, nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.

28 Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik őbenne bíztak. És a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenükön kívül.

29 Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombbá tétessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson.

30 Akkor a király nagy tisztességre emelé Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Dán 2,49

31 Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, akik az egész földön lakoznak, mondá: Békességetek bőséges legyen!

32 A jeleket és csudákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Dán 2,31-45

33 Mely nagyok az ő jelei és mely hatalmasak az ő csudái! Az ő országa örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Dán 2,21; Zsolt 93,1.2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában