APOSTOLOK CSELEKEDETEI

4. fejezet

Péter és János fogsága, vallástétele a főtanács előtt és szabadon bocsátása

1 Míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a szadduceusok, ApCsel 5,24.26; Lk 22,4.52; ApCsel 5,17; 23,8; Mk 12,18

2 neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. 1Kor 15,20-23

3 És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este vala. ApCsel 5,18

4 Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az igét, hívének, és lőn a férfiak száma mintegy ötezer.

5 Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűlének azoknak fejei, vénei és írástudói Jeruzsálembe. Mk 15,1

6 És Annás, a főpap és Kajafás és János és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek valának. Mt 26,57; Lk 3,2; Jn 18,13.24

7 És mikor őket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? Mk 11,28

8 Akkor Péter, Szentlélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei! Mt 10,19.20

9 Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, miáltal gyógyult meg ez,

10 legyen tudtotokra mindnyájótoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. Mk 9,38.39

11 Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Mt 21,42; 1Pt 2,4.7

12 És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Mt 1,21

13 Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.

14 Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult vala, ővelük együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni.

15 Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt, mondván:

16 Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lőn általuk, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadhatjuk.

17 De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben!

18 Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Lk 24,47

19 Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! ApCsel 5,29

20 Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Jer 20,9

21 Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsáták őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt.

22 Mert több vala negyven esztendősnél az az ember, kin a gyógyításnak ez a csodája lett vala.

A hívők imája

23 Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik.

24 Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavukat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Ésa 37,16-20

25 Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? Zsolt 2,1.2

26 Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.

27 Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, Lk 23,7-12

28 hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. ApCsel 2,23; Lk 24,26

29 Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,

30 a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által! ApCsel 14,3; Mk 16,20; Zsid 2,4

31 És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

A hívők benső közössége

32 A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala, és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük köz vala. ApCsel 2,44

33 És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon.

34 Mert szűkölködő sem vala őközöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát,

35 és letevék az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.

36 József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (ami megmagyarázva annyi, mint Vigasztalás Fia), lévita, származása szerint ciprusi.

37 Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában