MÁRK EVANGÉLIUMA

9. fejezet

Krisztus megdicsőülése

1 Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Mt 16,28; Lk 9,27

2 És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük, Mt 17,1-13; Lk 9,28-36

3 és a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.

4 És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.

5 Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni, csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.

6 De nem tudja vala, mit beszél, mivelhogy megrémülének.

7 És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok. Mk 1,11; 2Pt 1,17

8 És mikor nagy hirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust.

9 Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az Emberfia a halálból feltámad. Mk 8,30

10 És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?

11 És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?

12 Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent, de hogyan van az Emberfiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? Ésa 53,3

13 De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint meg van írva őfelőle. Mt 11,14; 1Kir 19,2-20; Mal 4,5-6

A megszállott néma meggyógyítása

14 És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. Mt 17,14-21; Lk 9,37-42

15 És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt.

16 Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?

17 És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van.

18 És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.

19 Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám!

20 És hozzá vivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.

21 És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta.

22 És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk!

23 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Mk 11,23

24 A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!

25 Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és süket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!

26 És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt.

27 Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé, és az fölkele.

28 Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön: Mi miért nem űzhettük ki azt?

29 Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.

Jézus másodszor jelenti be szenvedéseit

30 És onnét kimenvén, Galileán mennek vala át, és nem akará, hogy valaki megtudja, Mt 17,22.23; Lk 9,43-45

31 mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az Emberfia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. Mk 8,31; 10,32.33; Mt 16,21; 17,22; 20,18; Lk 9,22; 17,25; 24,7

32 De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni. Lk 18,34

Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek befogadása. Óvás botránkoztatástól

33 És elméne Kapernaumba. És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? Mt 18,1-9; Lk 9,46-50

34 De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb? Mt 18,1; Lk 9,46; 22,24

35 És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája. Mk 10,44

36 És előfogván egy gyermeket, közéjük állatá azt, és ölébe vévén azt, monda nékik: Mk 10,16

37 Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. Mt 10,40; 18,5; Lk 9,48; Jn 13,20

38 János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket. Lk 9,49

39 Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.

40 Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Mt 12,30; Lk 9,50

41 Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát. Mt 10,42

42 Aki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Mt 18,6; Lk 17,2

43 És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre, Mt 5,29-30

44 ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. Ésa 66,24

45 És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre,

46 ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. Mk 9,44

47 És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, Mt 5,29

48 ahol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. Mk 9,44.46

49 Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. 3Móz 2,13

50 Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással! Mt 5,13; Lk 14,34; Kol 4,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában