MÁTÉ EVANGÉLIUMA

12. fejezet

Krisztus védelmébe veszi a szombati kalásztépést és gyógyítást

1 Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. 5Móz 23,25

2 Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé, a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. 2Móz 20,10

3 Ő pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő, és akik vele valának? 1Sám 21,6

4 Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ővele valának, hanem csak a papoknak? 1Sám 21,4-6; 3Móz 24,5-9

5 Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? 4Móz 28,9

6 Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt.

7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Hós 6,6; Mt 9,13

8 Mert a szombatnak is Ura az Emberfia.

9 És távozván onnan, méne az ő zsinagógájukba.

10 És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? – hogy vádolhassák őt. Lk 14,3

11 Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt? Lk 13,15; 14,5

12 Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.

13 Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik.

14 A farizeusok pedig kimenvén, tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Jn 5,16

15 Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájukat. Mk 3,7-12

16 És megfenyegeté őket, hogy őt ismertté ne tegyék, Mt 8,4

17 hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, aki így szólt: Ésa 42,1-4

18 Ímé, az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé! Lelkemet adom őbelé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Mt 3,17

19 Nem verseng, és nem kiált, az utcákon senki nem hallja szavát.

20 A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalra viszi az ítéletet.

21 És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.

Jézus megszállottat gyógyít, a farizeusokat feddi istenkáromlásuk miatt, és visszautasítja jelkívánásukat

22 Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak őeléje, és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. Mt 9,34; Mk 3,22-30; Lk 11,14-26.29-32

23 És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajon nem ez-é Dávidnak ama Fia?

24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Mt 9,34

25 Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.

26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő országa?

27 És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok.

28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. 1Jn 3,8

29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát? Ésa 49,24

30 Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Mk 9,40; Lk 9,50

31 Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Zsid 6,4.6; 10,26; 1Jn 5,16

32 Még aki az Emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Mk 3,29; Lk 12,10; 1Tim 1,13

33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mt 7,17

34 Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

35 A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.

37 Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.

38 Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni tetőled. Mt 16,1

39 Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mk 8,12; Lk 11,29

40 Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az Emberfia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. Jón 2,1

41 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé, nagyobb van itt Jónásnál. Lk 11,32; Jón 3,5

42 Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál. Lk 11,31; 1Kir 10,1-13

43 Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Lk 11,24-26

44 Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.

45 Akkor elmegy, és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. 2Pt 2,20

Jézus megmutatja, kik az ő igazi rokonai

46 Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé, az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ővele szólni. Mt 13,55

47 És monda néki valaki: Ímé, a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.

48 Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim?

49 És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé, az én anyám és az én testvéreim!

50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Róm 8,29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában