Ésaiás

49. fejezet

Isten Szolgája a pogányok világossága, Izráel szabadítója

1 Hallgassatok reám, ti, szigetek, és figyeljetek, távol való népek! Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Ésa 50,4; Jer 1,4-5

2 Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. Jer 1,9.10; Préd 12,13

3 És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

4 És én mondám: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.

5 És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot őhozzá megtérítsem, és hogy Izráel hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem.

6 Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására. Sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ésa 42,6.7; 60,3; Lk 2,30.32

7 Így szól az Úr, Izráel megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: Látjátok, királyok! És majd fölkelnek fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű, Izráel Szentjéért, aki téged elválasztott. Ésa 52,14.15; 53,3; Zsolt 22,7

8 Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartlak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket. Ésa 61,2; 54,3; 61,4

9 Így szólván a foglyoknak: Jöjjetek ki! És azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz. Ésa 42,7

10 Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap, mert aki rajtuk könnyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. Jel 7,16; Ésa 35,7; 43,19.20; 48,21; 40,10.11; 42,16

11 És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek. Ésa 35,8

12 Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földjéről!

13 Ujjongjatok, egek, és föld, örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein! Ésa 51,3; 52,9; Zsolt 96,11

Sion az ő könyörülő Istenével vigasztalódjék

14 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!

15 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én terólad el nem feledkezem. Zsolt 27,10

16 Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. 1Krón 28,11.19

17 Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.

18 Emeld fel körös-körül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek! Élek én – így szól az Úr –, hogy fölrakod mindnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony. Ésa 60,4

19 Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.

20 Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!

21 És te így szólsz szívedben: Ki szülte nékem ezeket? Hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett. És ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg. Ezek hol voltak?

22 Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttük zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak. Ésa 11,10; 60,4.5.6; 66,12-14

23 És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted, és lábaid porát nyalják. És megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek. Zsolt 72,9; Mik 7,17

24 Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?

25 Igen – így szól az Úr –, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.

26 És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsukat, és mint a musttól, vérüktől megrészegednek. És megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene! Jel 14,20; Ésa 9,19; Jel 16,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában