Ésaiás

48. fejezet

Isten felhívása a keménynyakú néphez: higgyen az ő kegyelmes megváltásában, és neki engedelmeskedjék

1 Halljátok ezt, Jákób háza, akik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, akik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik, de nem híven és nem igazán! Zsolt 78,34.36; Jer 5,2; Zsolt 68,27

2 Mert a szent várostól nevezik magukat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, akinek neve Seregeknek Ura.

3 Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének.

4 Mert tudtam, hogy te kemény vagy, és vasinakból van nyakad, és homlokod érc. 2Móz 32,9; Hós 4,4; Ez 3,7-9

5 Tehát előre megjelentém néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem művelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket. Ám 3,7; 5Móz 32,27

6 Hallottad volt, és most lásd mindezt! Avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, amelyeket nem tudtál.

7 Mostan rendeltettek el, és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlük, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.

8 Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál anyád méhétől fogva. 5Móz 32,15.18; Ésa 50,5

9 Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. Ez 20,22

10 Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. Ésa 27,9

11 Önmagamért, önmagamért cselekszem. Mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom. Ésa 42,8

12 Hallgass rám, Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első, és én az utolsó. Ésa 41,4

13 Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak. Ésa 40,26

14 Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg! Ki jelenté meg közülük ezeket? Az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratát Bábelen, és karja lészen a káldeusokon.

15 Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.

16 Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! Mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét. Ésa 45,19

17 Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.

18 Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai, 5Móz 28,1-14; Zsolt 81,14-17

19 és olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi. Nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve orcám elől. Hós 1,10

20 Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot. Jer 51,6.8; 50,8.10; 29,10

21 Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. 2Móz 17,6; 4Móz 20,11; Zsolt 78,15

22 Nincs békesség – így szól az Úr – az istenteleneknek! Ésa 57,21

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában