5Mózes

28. fejezet

Áldások ígérete

1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. 5Móz 26,18.19; 3Móz 26,3.4

2 És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. 5Móz 30,8-10

3 Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.

4 Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

5 Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. 3Móz 26,3-9

6 Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.

7 Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak. Egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.

8 Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet. És megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked.

9 Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útjain jársz. 2Móz 19,5

10 És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.

11 És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 5Móz 30,9.10

12 Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját. És kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt. Jer 5,24.25

13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat.

14 És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. 5Móz 5,32

Átok fenyegetése

15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jőnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad: 3Móz 26,14-39; Dán 9,11-14; JSir 2,17

16 Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.

17 Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőtekenőd.

18 Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.

19 Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.

20 Bocsát az Úr tereád átkot, bomlást és romlást mindenben, amit kezdesz vagy cselekszel, mígnem eltöröltetel, és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, amelyekkel elhagytál engem. Bír 2,15

21 Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Ez 14,21

22 Megver téged az Úr szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával.* És üldöznek téged, mígnem elveszesz. 3Móz 26,16

23 Eged, amely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. 5Móz 11,17; 3Móz 26,19

24 Az Úr eső helyett port és hamut ad a te földedre. Az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.

25 Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt. Egy úton mégy ki őreá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel. 3Móz 26,17

26 És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, aki elűzze azokat. Préd 6,3; Ésa 14,19.20

27 Megver téged az Isten Egyiptomnak fekélyével és süllyel,* varral és viszketegséggel, amelyekből ki nem gyógyíttathatol. 2Móz 9,9

28 Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarodással. Róm 1,28

29 És tapogatni fogsz délben, amint tapogat a vak a sötétségben. És szerencsétlen leszel a te útjaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson.

30 Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal. Házat építesz, de nem lakol benne. Szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.

31 A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból. A te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád. A te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, aki megszabadítson.

32 A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánuk egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.

33 A te földednek gyümölcsét és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, amelyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben. Bír 6,3-5

34 És megtébolyodol a látványtól, amelyet látni fognak a te szemeid.

35 Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és combjaidon, amelyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.

36 Az Úr elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid. És szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ. 5Móz 4,27.28; Jer 16,13; 39,5-9

37 És iszonyattá, példabeszéddé és gúnnyá leszel minden népnél, amelyek közé elűz téged az Úr. Jer 24,9

38 Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska. Mik 6,15; Agg 1,6

39 Szőlőket ültetsz, és műveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.

40 Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull. Jóel 1,10

41 Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid, mert fogságra jutnak.

42 Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.

43 A jövevény, aki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.

44 Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki. Ő fej lesz, te pedig farok leszel. 5Móz 28,13

45 És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged, és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz, mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked.

46 És rajtad lesznek jelül és csudául és a te magodon mindörökké

47 amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén. 5Móz 16,11.15; 26,11

48 Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkében. És vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged. Jer 6,22

49 Hoz az Úr ellened népet messzünnen, a földnek széléről, nem különben, amint repül a sas. Oly népet, amelynek nyelvét nem érted. Jer 5,15; JSir 4,19

50 Vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vénembert, és a gyermeknek nem kedvez. JSir 5,12.13

51 És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz, amely nem hagy néked a te gabonádból, borodból, olajodból és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.

52 És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, amelyekben bízol, minden te földeden. Megszáll téged minden városodban, minden te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked.

53 És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak és leányidnak húsát, akiket ad néked az Úr, a te Istened, a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat téged a te ellenséged. 2Kir 6,28.29; JSir 4,10

54 A teközötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irigy szemmel tekint az ő atyjafiára, az ő szeretett feleségére és fiainak maradék részére, akik megmaradtak még,

55 hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, amit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban.

56 A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (aki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irigy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára

57 az ő mása* miatt, amely elmegy tőle, és gyermekei miatt, akiket megszül, mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban.

58 Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden igéjét, amelyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét,

59 csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké.

60 És reád fordítja Egyiptomnak minden nyavalyáját, amelyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok. 5Móz 7,15; 2Móz 9,9

61 Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.

62 És kevesen maradtok meg, akik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai, mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára. 5Móz 10,22

63 És amiképpen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek, és megsokasított titeket, akképpen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket. És ki fogtok gyomláltatni arról a földről, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt. Péld 1,26

64 És szétszór téged az Úr minden nép közé a földnek egyik végétől a földnek másik végéig. És szolgálni fogsz ott idegen isteneket, akiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ. 5Móz 4,27.28

65 De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma, mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ad ott néked az Úr. 3Móz 26,17.36

66 És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben.

67 Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! Este pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! – a te szívednek rettegései miatt, amellyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, amelyet látsz.

68 És visszavisz téged az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni. És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, aki megvegyen. 5Móz 17,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában