5Mózes

7. fejezet

A bálványimádókkal való bánásmód

1 Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt, és sok népet kiűz teelőled: a khitteust, a girgazeust, az emoreust, a kánaneust, a perizeust, a khivveust és a jebuzeust, hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket, 5Móz 31,3

2 és adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket, mindenestől veszítsd ki őket! Ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk! 4Móz 33,52; Józs 6,21; 11,11

3 Sógorságot se szerezz ővelük, a leányodat se adjad az ő fiuknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak, 2Móz 23,32; 1Kir 11,1-13

4 mert elpártoltatja a te fiadat éntőlem, és idegen isteneknek szolgálnak. És felgerjed az Úrnak haragja reátok, és hamar kipusztít titeket.

5 Hanem így cselekedjetek velük: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg! 2Móz 23,24; 34,13; Bír 6,25-32

6 Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. 2Móz 19,5; 1Pt 2,9-10

7 Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok,

8 hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli fáraó királynak kezéből. 5Móz 10,15

9 És hogy megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják.

10 De megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlölik, elvesztvén őket. Nem késlekedik az ellen, aki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint. 2Móz 20,5

11 Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed!

12 Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. 3Móz 26,3-13; 5Móz 28,1-13

13 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged. És megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat, teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt.

14 Áldottabb lészesz minden népnél. Nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő. 2Móz 23,26

15 És távol tart az Úr tetőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat tereád, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged. 2Móz 15,26

16 És megemészted mind a népeket, amelyeket néked ad az Úr, a te Istened. Ne kedvezzen a te szemed nékik, és ne tiszteld az ő isteneit, mert tőr gyanánt volna az néked.

17 Ha azt mondod a te szívedben: Többen vannak e népek, mint én, miképpen űzhetem én ki őket? 4Móz 13,32

18 Ne félj tőlük, emlékezzél meg csak azokról, amiket cselekedett az Úr, a te Istened a fáraóval és mind az egyiptombeliekkel:

19 a nagy kísértésekről, amelyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és csudákról, az erős kézről és a kinyújtott karról, amellyel kihozott téged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden néppel, amelytől te félsz. 5Móz 4,34; 2Móz 14,21-28; 17,6

20 Sőt még a darázsokat is rájuk bocsátja az Úr, a te Istened mindaddig, míglen elvesznek azok is, akik megmaradtak, és akik elrejtőztek teelőled. 2Móz 23,28; Józs 24,12

21 Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy és rettenetes Isten!

22 És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket teelőled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.

23 De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.

24 Az ő királyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevüket az ég alól. Senki ellened nem állhat, míglen elveszted őket.

25 Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg! Az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essél miatta, mert utálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt.

26 Utálatosságot pedig ne vígy be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az, hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában