Józsué

24. fejezet

Józsué utolsó országgyűlése

1 Józsué pedig összegyűjté Izráelnek minden nemzetségét Sikembe, és előhívá Izráelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaállának az Úr elébe. Józs 23,2

2 És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: A folyóvízen túl lakoztak régente a ti atyáitok: Tháré, Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak vala. 1Móz 11,26-28.31

3 De áthozám a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát, és adám néki Izsákot. 1Móz 12,1; 17,7; Neh 9,7; Zsid 11,8

4 Izsáknak pedig adám Jákóbot és Ézsaut. És Ézsaunak a Szeír hegyét adám birtokul, Jákób pedig és az ő fiai alámenének Egyiptomba. 1Móz 25,21-26; 1Móz 46,1-27

5 Majd elküldém Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttük, azután pedig kihoztalak vala titeket. 2Móz 3,10; 4,14.15

6 És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutátok a tengerhez, és űzék az egyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a Vörös-tengerig. 2Móz 12,33; 14,1-9

7 Akkor az Úrhoz kiáltának, és homályt vete tiközétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vivé a tengert, és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem vala az egyiptomiakkal. Ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. 2Móz 14,10; 2Móz 7,10.12.19-21

8 Majd elhozálak titeket az emoreusok földjére, akik túl laktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek. De kezetekbe adám őket, és bírátok az ő földjüket, őket pedig eltörlém a ti orcátok elől. 4Móz 21,21-25; 33-35

9 Majd felkele Bálák, a Cippor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izráellel, és elkülde, és hívatá Bálámot, a Beór fiát, hogy átkozzon meg titeket.

10 De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből. 4Móz 22,4-6.12.13; Jel 2,14; 4Móz 23,8-10; 18-20; 5Móz 23,5

11 Majd általjövétek a Jordánon, és jutátok Jerikóba, és hadakozának veletek Jerikónak urai: az emoreus, perizeus, kananeus, khittheus, girgazeus, khivveus és jebuzeus, de kezetekbe adám őket. Józs 3,14-17; Józs 6,1-5.20.21

12 Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek: az emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által. 2Móz 23,27-28; 5Móz 7,20; Zsolt 44,4

13 És adék néktek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek vala, mégis bennük laktok; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról. 5Móz 6,10.11

14 Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvízen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak! Préd 12,15.16; 2Móz 20,3.4; Ez 20,7.8

15 Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok! Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

16 A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!

17 Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, és mind ama népek között, amelyek között általjöttünk.

18 És kiűzött az Úr minden népet, az emoreust is, e földnek lakóját, a mi orcánk elől. Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk.

19 Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket!

20 Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek, akkor elfordul, és rosszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek. Józs 23,15.16

21 Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!

22 Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!

23 Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izráelnek Istenéhez! 1Móz 35,2.4; 1Sám 7,3

24 És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.

25 Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Sikemben.

26 És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyezte azt a cserfa alá, amely vala az Úrnak szent házában. Bír 9,6

27 És monda Józsué az egész népnek: Ímé, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nékünk, és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen. Józs 22,26.27; 1Móz 31,44.48

28 És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe. Bír 2,6

Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése

29 És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, a Nún fia, az Úrnak szolgája száztíz esztendős korában; Bír 2,8-9; 1Móz 50,26

30 és eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szerában, amely az Efraim hegyén van, a Gaas-hegytől észak felé.

31 Izráel pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében és a véneknek is minden idejükben, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, amelyet cselekedett vala Izráellel. Bír 2,7

32 A József csontjait pedig, amelyeket felhoztak vala Izráel fiai Egyiptomból, eltemették Sikemben, a mezőnek abban a részében, amelyet szerzett vala Jákób Hámornak, a Sikem atyjának fiaitól száz pénzén, és lőnek a József fiainak örökségévé. 1Móz 50,25; 2Móz 13,19; 1Móz 33,18.19

33 Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték őt Gibeathban, az ő fiának Fineásnak városában, amely néki adatott az Efraim hegyén.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában