4Mózes

23. fejezet

Bálám átok helyett kétszer áldást mond

1 És monda Bálám Báláknak: Építs itt nékem hét oltárt, és készíts el ide nékem hét tulkot és hét kost!

2 És úgy cselekedék Bálák, amiképpen mondotta vala Bálám. És áldozék Bálák és Bálám mindenik oltáron egy-egy tulkot és egy-egy kost.

3 És monda Bálám Báláknak: Állj meg a te égőáldozatod mellett, én pedig elmegyek, talán előmbe jő az Úr nékem, és amit mutat majd nékem, megjelentem néked. Elméne azért egy kopasz oromra.

4 És elébe méne Isten Bálámnak, és monda néki Bálám: A hét oltárt elrendeztem, és áldoztam mindenik oltáron egy-egy tulkot és egy-egy kost.

5 Az Úr pedig igét ada Bálámnak szájába, és monda néki: Térj vissza Bálákhoz, és így szólj!

6 És visszatére őhozzá, és ímé, áll vala az ő égőáldozata mellett ő maga és Moábnak minden fejedelme.

7 És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Siriából hozatott engem Bálák, Moábnak királya kelet hegyeiről, mondván: Jöjj, átkozd meg nékem Jákóbot, és jöjj, szidalmazd meg Izráelt.

8 Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz?

9 Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt. Ímé, oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé. 5Móz 33,28

10 Ki számlálhatja meg a Jákób porát és Izráel negyedrészének számát? Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé!

11 És monda Bálák Bálámnak: Mit cselekeszel én velem? Hogy megátkozzad ellenségeimet, azért hoztalak téged, és ímé, igen megáldád őket.

12 Ez pedig felele és monda: Avagy nem arra kell-é vigyáznom, hogy azt szóljam, amit az Úr adott az én számba?

13 Monda azután néki Bálák: Kérlek, jöjj velem más helyre, honnét meglássad őt, de csak valamely részét látod annak, és őt mindenestől nem látod, és átkozd meg őt onnét nékem.

14 És vivé őt az őrállók helyére, a Piszga tetejére, és építe hét oltárt, és áldozék egy-egy tulkot és egy-egy kost mindenik oltáron.

15 És monda Báláknak: Állj meg itt a te égőáldozatod mellett, én pedig elébe megyek amoda.

16 Elébe méne azért az Úr Bálámnak, és igét ada az ő szájába, és monda: Térj vissza Bálákhoz, és így szólj! 4Móz 22,35

17 Méne azért őhozzá, és ímé, ő áll vala az ő égőáldozata mellett, és Moáb fejedelmei is ővele. És monda néki Bálák: Mit szóla az Úr?

18 Akkor elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Kelj fel Bálák, és halljad, figyelj reám Cippórnak fia!

19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 1Sám 15,29

20 Ímé, parancsolatot vettem, hogy áldjak, ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom.

21 Nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben. Az Úr, az ő Istene van ővele, és királynak szóló rivalgás hangzik őbenne.

22 Isten hozta ki őket Egyiptomból, az ő ereje, mint a vad bivalyé. 2Móz 3,8; Jób 39,12-15

23 Mert nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: mit művelt Isten.

24 Ímé, e nép felkél, mint nőstény oroszlán, és feltámad, mint hím oroszlán, nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza.

25 Akkor monda Bálák Bálámnak: Se ne átkozzad, se ne áldjad őt!

26 Felele pedig Bálám, és monda Báláknak: Avagy nem szólottam volt-é néked, mondván: Valamit mond nékem az Úr, azt művelem? 4Móz 22,18.38

27 És monda Bálák Bálámnak: Jöjj, kérlek, elviszlek téged más helyre, talán tetszeni fog az Istennek, hogy megátkozzad onnét e népet énérettem.

28 Elvivé azért Bálák Bálámot a Peór tetejére, amely a puszta felé néz.

29 És monda Bálám Báláknak: Építtess itt nékem hét oltárt, és készíts el ide nékem hét tulkot és hét kost!

30 Úgy cselekedék azért Bálák, amint mondotta volt Bálám, és áldozék minden oltáron egy-egy tulkot és egy-egy kost.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában