MÓZES I. KÖNYVE

25. fejezet

Ábrahám második házassága

1 Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala.

2 És az szülé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot. 1Krón 1,32

3 Joksán pedig nemzé Sébát és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim.

4 S Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abida és Eldaah. Mindezek Ketúráhnak fiai.

5 Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt Izsáknak adta vala. 1Móz 24,36

6 Az ágyasok fiainak pedig, akik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé napkeleti tartományba.

Ábrahám halála és temetése

7 S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: százhetvenöt esztendő.

8 És kimúlék, és meghala Ábrahám jó vénségben, öregen, és betelve az élettel, és takaríttaték az ő népéhez. 1Móz 15,15; 35,29

9 És eltemeték őt Izsák és Ismáel, az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a khitteus Cohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van.

10 Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala, ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége, Sára.

11 Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát, Izsákot. Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói forrásánál. 1Móz 16,14; 24,62

Izmáel nemzetsége

12 Ezek pedig Ábrahám fiának, Ismáelnek nemzetségei, akit az egyiptombeli Hágár, a Sára szolgálója szült vala Ábrahámnak.

13 Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevük s nemzetségük szerint: Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám 1Krón 1,29

14 és Misma, Dúmah és Massza,

15 Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah.

16 Ezek az Ismáel fiai, és ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenkét fejedelem az ő nemzetségük szerint. 1Móz 17,20

17 Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: százharminckét esztendő. És kimúlék, és meghala, és takaríttaték az ő népéhez.

18 Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, amely Egyiptom átellenében van, amerre Asszíriába mennek. Minden atyjafiával szemben esett az ő lakása. 1Móz 16,12

Ézsau és Jákób

19 Ezek pedig Izsáknak, az Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzé Izsákot.

20 Izsák pedig negyvenesztendős vala, amikor feleségül vette Rebekát, a Siriából való Bethuélnek leányát, Mezopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.

21 És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége. Róm 9,10

22 Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.

23 És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

24 És betelének az ő szülésének napjai, és ímé, kettősök* valának az ő méhében.

25 És kijöve az első, vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak, azért nevezék nevét Ézsaunak.

26 Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsau sarkába fogódzva, azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvanesztendős vala, amikor ezek születének. Hós 12,3

27 És felnevekedének a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember vala, Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.

28 Szereti vala azért Izsák Ézsaut, mert szája íze szerint vala a vad, Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.

Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát

29 Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsau megjövén elfáradva a mezőről,

30 monda Ézsau Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak.

31 Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet!

32 És monda Ézsau: Ímé, én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? Ésa 22,13

33 És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal! És megesküvék néki, és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak. Zsid 12,16

34 S akkor Jákób ada Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsau az elsőszülöttséget.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában