PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

9. fejezet

A zsidók egykori kiválasztása és a pogányok iránti kegyelem

1 Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által,

2 hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma.

3 Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint,

4 akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek, 2Móz 4,22; 5Móz 7,6; Zsolt 147,19

5 akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen. Lk 3,23; Jn 1,1; Zsid 1,8.9

6 Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók. 4Móz 23,19

7 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik néked a te magod. 1Móz 21,12

8 Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Gal 4,28

9 Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. 1Móz 18,10

10 Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól. 1Móz 25,21

11 Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. 2Tim 1,9

12 Megmondatott néki: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. 1Móz 25,23

13 Miképpen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mal 1,2

14 Mit mondunk tehát: Vajon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen! 5Móz 32,4; Jób 8,3

15 Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. 2Móz 33,19

16 Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.

17 Mert azt mondja az Írás a fáraónak: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. 2Móz 9,16

18 Annak okáért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít.

19 Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Péld 21,30

20 Sőt inkább kicsoda vagy te, óh, ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Ésa 45,9; Jer 18,6

21 Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?

22 Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,

23 és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Kol 1,26.27

24 Akikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,

25 amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek és a nem szerettet szeretettnek. Hós 2,22

26 És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni. Hós 1,10

27 Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Ésa 10,22.23

28 Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön.

29 És amint Ésaiás előre megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Ésa 1,9; 1Móz 19,24

30 Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot; Ef 2,1-3

31 Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.

32 Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe, Ésa 8,14; Lk 2,34; 1Kor 1,23

33 amint meg van írva: Íme, beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ésa 28,16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában