Ésaiás

8. fejezet

A hívők vigasztalása gonosz időkben

1 És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: Siess zsákmányra és gyorsan prédára! Hab 2,2; Ésa 30,8

2 És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát.

3 És bementem a prófétaasszonyhoz, aki fogant, és szült fiat. És mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: Siess zsákmányra és gyorsan prédára!

4 Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaszkusz gazdagságát és Samaria prédáját Asszíria királyának szolgája elviszi. 2Kir 15,29; 16,9

5 Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:

6 Mivel megutálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Recinben és Remalja fiában gyönyörködik,

7 azért ímé, rájuk hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Asszíria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett. Zsolt 124,4.5; 69,16

8 És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh, Immánuel!

9 Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg! Figyeljetek, valakik messze laktok, készüljetek, és megrontattok, készüljetek, és megrontattok!

10 Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mivelünk! Ésa 7,5-7; Zsolt 33,10; Zsolt 46,1-6

Intés az élő Istenbe való hitre

11 Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne járjak, mondván: Ez 1,3; 37,1

12 Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek!

13 A Seregek Urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek!

14 És ő néktek szenthely lészen, de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. Róm 9,33

15 És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek, tőrbe esnek, és megfogatnak. Mt 21,42-44; 1Pt 2,8

16 Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimba! Dán 8,26; 12,4.9; Jel 5,1-3

17 Én pedig várom az Urat, aki elrejté orcáját Jákób házától, és benne bízom. Ésa 49,4; 50,7; Mik 7,7; Zsolt 40,2; 18,3

18 Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben. A Sion hegyén lakozó Seregeknek Urától vagyunk mi! Zsid 2,13

19 És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 3Móz 20,27; 5Móz 18,11.12; 1Sám 28,7-15; Ésa 29,4

20 A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk,

21 úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed, és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,

22 és azután a földre tekint, és ímé, mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Jn 12,35

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában